ഐതിഹ്യമാല

വിവിധ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ വായിയ്ക്കുവാൻ പാകത്തിനു് തയ്യാറാക്കിയ വിക്കി പതിപ്പിന്റെ ചില സ്ക്രീൻ ഷോട്ടുകൾ, ഈ കഥകൾ ഫോണിലും റ്റാബ്‌‌ലറ്റിലും എങ്ങിനെ വായിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നറിയുവാൻ സഹായിക്കും

aim-shot-2a.png aim-shot-3a.png aim-shot-4a.png

aim-shot-2.png aim-shot-1.png

aim-shot-3.png

Author: CV Radhakrishnan ഐതിഹ്യമാല

Created: 2017-09-07 Thu 08:02

Emacs 26.0.50 (Org mode 9.0.10)

Validate