images/Raja_Ravi_Varma_The_Reaper.jpg
a painting by V. Mohanan (na).
ബാക്കി
കെ. ജി. എസ്.
images/kgs-baakki-02-t.png

കരയ്ക്കടുപ്പിച്ചപ്പോൾ സത്യം

ഒരു ഭീമൻ അസ്ഥികൂടം.

അതുവരെയറിയാത്തൊരു

വിചാരതീരത്തായി സാന്ദിയാഗോ[1]

പലരും കടന്നതിന്റെ ബാക്കിയില്ലാതെ

ഏതു് കടൽ?

പലരും പോയതിന്റെ ബാക്കിയല്ലാതെ

ഏതു് യാത്ര?

പലരും കണ്ടതിന്റെ

ബാക്കിയല്ലാതെ

ഏതു് കാഴ്ച?

പലരും പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കിയല്ലാതെ

ഏതു ഭാഷ? കഥ?

പലരും കേട്ടതിന്റെ ബാക്കിയല്ലാതെ

ഏതു രാഗം? ശകാരം?

പലരും ദഹിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയല്ലാതെ

ഏതു് പ്രേമം?

പലരും രുചിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയല്ലാതെ

ഏതു് സൗന്ദര്യം? സുഖം? വിഷം?

പലരും മരിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയല്ലാതെ

ഏതു് മരണം?

ബാക്കികൾ നെയ്ത പരവതാനിയോ

ജീവിതം? പുതുമ? പ്രപഞ്ചം?

കടലിലെ സാഹസികവർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു്

കട്ടിലിലടിഞ്ഞപ്പോൾ വൃദ്ധൻ സാന്ദിയാഗോ

മയക്കത്തിലാണ്ട വലിയൊരെല്ലിൻകൂടു്;

ആർക്കൊക്കെയോ തീനായതിന്റെ ബാക്കി.

വൃദ്ധനുതോന്നി: മയക്കം അപാരത.

വെള്ളത്തിമിംഗലമായ്

മേഘം മേയും കയം കാണിക്കും

കടൽവെയിലിനേക്കാൾ,

കടൽപ്പാടി പാടി മായും

കടൽനിലാവിനേക്കാൾ,

തോണി പോലെ ബോധം

നോക്കെത്താ മറവിൽ മറയും

മറയലിനേക്കാൾ,

ഈ മയക്കം ധ്യാനം, അപാരത.

വൃദ്ധനുതോന്നി: മയക്കത്തിൽ

വന്ന് നിൽക്കുന്നെന്റെ ചുറ്റും

ഞാനറിഞ്ഞവയും എന്നെയറിഞ്ഞവയും

ഞാനുപേക്ഷിച്ചവയും എന്നെയുപേക്ഷിച്ചവയും.

രണ്ടു്

ബുദ്ധന്‍, ക്രിസ്തു, മുഹമ്മദ്, ഗലീലിയോ,

മാര്‍ക്സ്, ഗാന്ധി, ഫ്രോയ്ഡ്,

കൊളംബസ്, മാര്‍ക്കോപോളോ, ഇബ്നുബത്തൂത്ത…

പുരാതന നാവികരും കടല്‍മണവും

കാടും കിളിപ്പാട്ടും സിംഹമൗനവും

വംശനാശം വന്ന ചിന്തകളും

ഭൂതഗണങ്ങളും.

ഇല്ല, ഞാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന മരണം

ഈ മിത്രഗണത്തില്‍.

കാണും, ആര് വരുമ്പൊഴും

കൂടെ വരും മരണം.

ഉറപ്പു്.

മൂന്ന് മിത്രങ്ങളില്‍ ഒരാള്‍ മൃത്യു.

മിത്രങ്ങളേ,

കടലുകള്‍ താണ്ടിയോരേ,

കണ്ടുപിടിച്ചെന്നു് നിങ്ങള്‍

കൊണ്ടാടുന്ന ഭൂഖണ്ഡം

എന്തിന്റെ അസ്ഥികൂടം?

ആരൊക്കെ മേഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി?

കുറിപ്പുകൾ

[1] ഹെമിങ്വേയുടെ ‘കിഴവനും കടലും’ എന്ന നോവലിലെ കഥാപാത്രം.

ഗോർക്കിയെക്കൊണ്ടു് പൊറുതി മുട്ടിയപ്പോൾ
കെ. ജി. എസ്.
images/kgs-baakki-03-t.png

ഗോർക്കിയെക്കൊണ്ടു് പൊറുതി മുട്ടിയപ്പോൾ

ലെനിൻ പറഞ്ഞു:

ഒരു വാക്കു്, ഒരൊപ്പു്…

അവരെ വിടൂ ഇവരെ വിടൂ…

എന്നും പറഞ്ഞിങ്ങനെ നീ

ഓടിയോടി വരരുതു് ഗോർക്കീ.

ശത്രുവിന്റെ ശവശരീരത്തിനു്

തീരാസുഗന്ധം തോന്നുന്ന രാഷ്ട്രീയമൂക്കു്

പോരാ ലെനിൻ, അധികാരത്തിനു്.

തർക്കിക്കുമ്പോൾ ഗോർക്കീ, നീ,

റഷ്യൻ നേരിന്റെ പെരുക്കം.

ക്ഷോഭിക്കുമ്പോൾ പ്രളയം,

പാർട്ടിപ്പാപം ഓരോ മുറ്റത്തും

നിരത്തും കലക്കം.

ജീവനേതും പ്രിയമെന്നു് പറയുമ്പോൾ

ജൈവനീതി ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ നീ

പുരാതന റഷ്യൻ ഋഷി.

ശരി വിധിക്കുമ്പോൾ നീ

പഴയ നിയമം.

വർഗ്ഗവിരുദ്ധം, ഗോർക്കീ, നിന്റെ

ആവിഷ്കാരസ്വാതന്ത്ര്യവാദം;

അഹിംസാവാദം.

പോയിരുന്നു് കഥയെഴുതൂ;

രക്ഷിക്കൂ സ്വന്തം ജീവൻ,

ക്ഷയത്തിന്റെ സൈബീരിയയിൽ

നരകിച്ചൊടുങ്ങാതെ.

എതിർമൊഴി കൊന്നൊടുക്കാമെന്നതു്

ഭീകരതയുടെ മതം.

ഭീകരമതക്കാരിൽ നിന്നു്

ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിലും നല്ല കഥ

ഇന്നെഴുതാനില്ലെനിക്കു്, വ്ലാഡിമർ.

വിശ്വാസം വിതച്ചു് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊയ്യുന്നില്ല നാം,

അന്യോന്യം സംശയിക്കുന്നോർ

ഭയക്കുന്നോർ

മെരുക്കുന്നോർ.

ആര് മാറ്റിയെഴുതും നമ്മുടെ ക്രൂരകഥ?

ആ മാറ്റിയെഴുത്തിലും നല്ല

ക്ഷയമുക്തിയില്ല സഖാവേ.

സ്തുതിവാക്കിലാടുന്ന വാലല്ല

എതിർവാക്കിലാളുന്ന നീതി, കല.

രണ്ടു്

ആരോഗ്യരക്ഷയുടെ കൂട്ടിൽ മോസ്കോ

ഗോർക്കിയെ ഇറ്റലിയിലടച്ചു.

കെ. ജി. എസ്.
images/kgs-3.jpg

മലയാള കവി.

ചിത്രങ്ങൾ: വി. മോഹനൻ

Colophon

Title: Poems (ml: കവിതകൾ).

Author(s): KGS.

First publication details: Sayahna Foundation; Trivandrum, Kerala; 2020-09-27.

Deafult language: ml, Malayalam.

Keywords: Poem, KGS, Poems, കെ. ജി. എസ്., കവിതകൾ, Open Access Publishing, Malayalam, Sayahna Foundation, Free Software, XML.

Digital Publisher: Sayahna Foundation; JWRA 34, Jagthy; Trivandrum 695014; India.

Date: October 16, 2022.

Credits: The text of the original item is copyrighted to the author. The text encoding and editorial notes were created and​/or prepared by the Sayahna Foundation and are licensed under a Creative Commons Attribution By NonCommercial ShareAlike 4​.0 International License (CC BY-NC-SA 4​.0). Commercial use of the content is prohibited. Any reuse of the material should credit the Sayahna Foundation and must be shared under the same terms.

Cover: a painting by V. Mohanan (na). The image is taken from Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

Production history: Data entry: the author; Typesetter: JN Jamuna; Editor: PK Ashok; Encoding: JN Jamuna.

Production notes: The entire document processing has been done in a computer running GNU/Linux operating system and TeX and friends. The PDF has been generated using XeLaTeX from TeXLive distribution 2021 using Ithal (ഇതൾ), an online framework for text formatting. The TEI (P5) encoded XML has been generated from the same LaTeX sources using LuaLaTeX. HTML version has been generated from XML using XSLT stylesheet (sfn-tei-html.xsl) developed by CV Radhakrkishnan.

Fonts: The basefont used in PDF and HTML versions is RIT Rachana authored by KH Hussain, et al., and maintained by the Rachana Institute of Typography. The font used for Latin script is Linux Libertine developed by Phillip Poll.

Web site: Maintained by KV Rajeesh.

Download document sources in TEI encoded XML format.

Download Phone PDF.