images/Antonin_Prochazka_Girl.jpg
Antonín Procházka - Girl, a painting by Ablakok (2017).
സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് സ്തോത്രം
images/adityapoems1.png

വലിച്ചെറിഞ്ഞ അപ്പം

പുലരുമ്പോഴേക്കും പൂപ്പിക്കും,

അതിലെ പൂക്കാത്ത മൂലയ്ക്കായി

നായയും പിച്ചക്കാരിയും

കടിപിടി കൂടുന്നത് രസിക്കും.

ഒറ്റപ്പെട്ട വീട്ടിൽ ആരോരുമറിയാതെ

മരിച്ച് കിടക്കുന്നവനെ ആഴത്തിൽ പരിചരിക്കും,

കാണാതായവരുടെ ഫോറൻസിക് ശേഷിപ്പായി

നഖമോ മുടിയോ ബാക്കി വെക്കും,

മുങ്ങി ചത്തവനെ

മൂന്നാം നാൾ ചീർത്തു്, ഉയിർപ്പിക്കും.

എന്തിനേയും പഴങ്കാലം പോലെ ചീയിക്കും.

അതിൽ വർണ്ണക്കൂണുകളും

പുകനിറമുള്ള സൂക്ഷ്മസസ്യങ്ങളും വളർത്തി

ചരമഘോഷയാത്രയാക്കും.

തിന്നു് തിന്നു്

ദുർദ്ദേവതകളേയും കൂടി തിന്നൊടുക്കി

ഭൂമിയും ആകാശവും പുതുക്കി തരേണമേ.

വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കുന്ന

സർവ്വവ്യാപിയായ ദൈവമേ, സ്തോത്രം.

കാർ
images/adityapoems2.png

32546 വയറുകൾ

ബ്രേക്കിൽ നിന്നു് ബ്രേക്ക് പാഡിലേക്കും

ക്ലച്ചിൽ നിന്നു് ക്ലച്ച് പാഡിലേക്കും

സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ നിന്നു്

വൈപ്പറിലേക്കും

ഹോണിലേക്കും

165784 പിരിയാണികളുടെ ഇടയിലൂടെ

ഓടിയത് കൊണ്ടു് മാത്രം

ഒരു കാറും കാറാകുന്നില്ല.

ഹിൽസ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള വഴിയിലെ

ഒഴിഞ്ഞ കാട്ടുമൂലയിൽ

കാമർത്തരായ പ്രണയികൾക്കൊപ്പം

ഉയർന്നു് താണു് കുലുങ്ങുമ്പോൾ

ഒരു കാർ കാറാകുന്നു.

പുഴക്കരയിൽ വഴി തീർന്നു്

ചങ്ങാടം കാത്തു് നിൽക്കുമ്പോൾ

എലികൾ ആരും കാണാതെ

എഞ്ചിനിലേക്കുള്ള വയറുകൾ വെട്ടുമ്പോൾ

കിളികൾ ബോണറ്റിൽ കാഷ്ടിക്കുമ്പോൾ

വഴിയോരത്തൊതുക്കിയ കാറിന്റെ

കീഴെ നായ ഉറങ്ങുമ്പോൾ,

ഋത്വിക്ക് ഘട്ടക്ക്

ജഗ്ഗാദലുമായ് പ്രണയത്തിലാവുമ്പോൾ

ഒരു കാർ കാറാകുന്നു.

എന്റെ മുറിയിലെ പിക്കാസോ
images/adityapoems3.png

എന്റെ മുറിയിലെ പിക്കാസോ

ഒരു മഹാൻ.

ഞാൻ തുറക്കുന്ന കാറ്റലോഗിലെ

ഏതൊരേടിൽ നിന്നും

അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള

ഏതൊരു ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ നിന്നും

ഒരത്ഭുതത്തിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും

ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ഈ വഴിയിൽ ഉന്തുവണ്ടിയൊതുക്കി

തുണി തേക്കുന്നവനെപ്പോലെ

ഇടയ്ക്കു് തമിഴ്പ്പാട്ടു് കേൾക്കാനോ

ആളെ കാത്തു് കിടക്കുന്ന ഓട്ടോയിലിരുന്നു്

മൊബൈലിൽ സിനിമ കാണാനോ

അതേ അലമാരയിലെ

തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന നോവലിലെ

സുന്ദരിയെ കണ്ണിറുക്കി കാണിക്കാനോ

അയാൾക്കിപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല.

കാരണം,

എന്റെ പിക്കാസോ

സദാ കലാ പ്രവർത്തനത്തിൽ

മുഴുകിയ ഒരു ബുദ്ധനാണു്.

അയാളോടുള്ള കടുത്ത ബഹുമാനത്താൽ

എന്റെ വായിൽ ഇടയ്ക്കു് കുത്തുന്ന

കൊച്ച് വർത്തമാനം പോലും

ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി

മറ്റുള്ളവരോടു് പറയുന്നു,

എനിക്കു് പറയാനുള്ള

ചെറിയ ആശയങ്ങളുടെ ജാള ്യതയാൽ

അതും മറ്റുള്ളവരോടു് പറയുന്നു.

ഒരേ ജയിലിലെ

പൊരുത്തപ്പെട്ടു് പോകാനാകാത്ത

തടവുകാരെ പോലെ,

ഞാനും പിക്കാസോയും അയാളുടെ മഹത്വവും.

The Behavioural Science of Everyday Objects
images/adityapoems4.png

The chair holds

the story of Cinema Paradiso,

a seat for the history of cinema

the lovers, clutching the stile as if the

last straw on earth, before an orgasmic flood

the burning ass

above the flame of corporate deadline

the writer staring at the blank screen,

(a man in debt, out of excuses)

the security guard at the hour of sleep,

rocking to an invisible thread of poverty

the king on one side

and a thousand citizens on the other

the political leader on air,

suavely defending student killing

the sinner

at the sacrament of confession

the uneasiness of a rare visitor

at the old age home

the visa applicant

at the embassy table

the job applicant

at the interview table

the convict

at the interrogation table.

the ghost of a tree stump, where you

read your childhood comics

the Rockaby seat of Samuel Beckett

that oscillates between life and death

the throne of a superstar at the salon

for, say, a Robert Downey Jr. cut

the lonely man returning home

from his wife’s funeral.

The chair reminds the bare torso of

a slave stooping for his master,

the way fragile clouds bank

on the stillness of lakes to look weighty

trees engage in a seated protest, their

green placards drowning in concrete,

their dead leaves settle on the earth,

a gigantic coffin.

The Turning Radius of Flowers
images/adityapoems5.png

A man who loved

to paint flowers,

dreamt of wheels.

He didn’t know why.

The dreams of flowers

must have been

about wheels,

about how to rewrite

in bold black that

colour is not an invitation,

that fragrance

is a construct of

the lover’s nose,

that a garden is

a pleasing lie.

In the flower’s dream,

the buzzing of

pleasure seeking bees

makes way for

dumping-ground-committees

of vultures.

The true stink of life,

like burnt vulcanised tyres

in those garbage dumps.

The vultures resemble

young Karl Marx and co.

addressing the

downtrodden rats,

the wilted frogs,

listening out the near swat

experience of flies, mosquito

tales on bloodless cities.

Along the food chains

that humans locked out

for lack of profit,

the vultures sit on a huge

mountain of waste,

the new God.

The flowers, wilted

and meaningless,

wakes up from their dream.

Cloth is a Fascist State

That buries the distinct voices of the breast

chest and torso, maps speech

to the imperial unicode. It fights the head,

a democratic setup free of robes,

offers a feathered hat to cave in. Look closely

—the zipper is a sutured mouth

that wishes to speak. The pubes are on the run

for cover from patrol lights.

A lonely sparrow wishes to hoot from the

depths of the bodies’ valley.

Speech of skin & bones, relegated to the private

—muted, shamed. The robe cuts to size

a smile and a sob, stifles the rising protest.

Body, the subaltern of being.

Aditya Shankar
images/Aditya_Shankar_1.jpg

Aditya Shankar is a bilingual poet who has been writing and publishing poetry in English and Malayalam since 2002. His poems have appeared in journals from twenty-five or more nations and translated into Arabic and Malayalam. His poetry collections include After Seeing (2006), Party Poopers (2014), and XXL (2018). He edited Tiny Judges Shall Arrive (AHRC, Hong Kong), a selection of KG Sankara Pillai’s poems translated into English. A Postcard to Voice (Forthcoming, Dhauli Books) is an anthology of his translation project, Malayalam Poetry in Translation, that was published in Modern Literature. His short films have participated in International Film Festivals. He lives in Bangalore, India.

Illustrations: V. Mohanan

Colophon

Title: Sukshmajeevikalkku Sthrothram (ml: സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് സ്തോത്രം).

Author(s): Adithya Sankar.

First publication details: Sayahna Foundation; Trivandrum, Kerala; 2020-06-10.

Deafult language: ml, Malayalam.

Keywords: poem, Sukshmajeevikalkku Sthrothram, Adithya Sankar>, ആദിത്യ ശങ്കർ, സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് സ്തോത്രം, Open Access Publishing, Malayalam, Sayahna Foundation, Free Software, XML.

Digital Publisher: Sayahna Foundation; JWRA 34, Jagthy; Trivandrum 695014; India.

Date: January 24, 2022.

Credits: The text of the original item is copyrighted to the author. The text encoding and editorial notes were created and​/or prepared by the Sayahna Foundation and are licensed under a Creative Commons Attribution By NonCommercial ShareAlike 4​.0 International License (CC BY-NC-SA 4​.0). Commercial use of the content is prohibited. Any reuse of the material should credit the Sayahna Foundation and must be shared under the same terms.

Cover: Antonín Procházka - Girl, a painting by Ablakok (2017). The image is taken from Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

Production history: Data entry: the author; Typesetter: LJ Anjana; Editor: PK Ashok; Encoding: KB Sujith.

Production notes: The entire document processing has been done in a computer running GNU/Linux operating system and TeX and friends. The PDF has been generated using XeLaTeX from TeXLive distribution 2021 using Ithal (ഇതൾ), an online framework for text formatting. The TEI (P5) encoded XML has been generated from the same LaTeX sources using LuaLaTeX. HTML version has been generated from XML using XSLT stylesheet (sfn-tei-html.xsl) developed by CV Radhakrkishnan.

Fonts: The basefont used in PDF and HTML versions is RIT Rachana authored by KH Hussain, et al., and maintained by the Rachana Institute of Typography. The font used for Latin script is Linux Libertine developed by Phillip Poll.

Web site: Maintained by KV Rajeesh.

Download document sources in TEI encoded XML format.

Download Phone PDF.