images/tkn-puthuppanam-kotta-cover.jpg
A navy sloop in action, an oil on canvas painting by Richard Paton (1717–1791).
രംഗം 10

മരയ്ക്കാർകോട്ട.

രണ്ടാംരംഗത്തിലെ സജ്ജീകരണങ്ങൾ. രംഗത്തു് മങ്ങിയ വെളിച്ചം മാത്രം. അകലത്തു് ഇടയ്ക്കിടെ പീരങ്കിയുടെ മുഴക്കം കേൾക്കാം. ഉരുക്കുതൊപ്പിയും മാർച്ചട്ടയും ഉടവാളുമായി കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ അക്ഷമനായി അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടക്കുകയാണു്. അബു ഹൂക്കയുമായി വരുന്നു. നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ മരയ്ക്കാർ പുക വലിക്കുന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞു്:

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
എടാ, ഉമ്മ എന്തു് ചെയ്യുന്നു?
അബു:
കെടക്ക്വാണ്.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
ഉമ്മയ്ക്കെപ്പോഴും കിടപ്പുതന്നെ. മനസ്സിന്റെ വിഷ്മാ.
അബു:
ഇക്കാ, ഉമ്മേന്നു് ഞമ്മളോടു് പറഞ്ഞു്, കുട്ട്യാലിക്കാനെ കാണണന്നു്.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
(വിഷാദം പുരണ്ട ചിരി) ഉമ്മാടെ കുറ്റമല്ല.
അബു:
ഞമ്മളോടൊന്നു് പോയിനോക്കാൻ.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
നിനക്കു് പൂവ്വായിരുന്നില്ലേ?
അബു:
ഞമ്മള് പോവും. ഞമ്മക്കപ്പേട്യൊന്നൂല്ല. അതു പണ്ടായിനും.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
(ഹുക്കയുടെ കുഴൽ അബുവിനെ ഏല്പിക്കുന്നു.) നീ ഉമ്മാടെ അടുക്കത്തന്നെ വേണം, കേട്ടോ. എവിടേയും പോവരുതു്.
അബു:
ഞമ്മക്കു് നായമ്മാരെ എറിയാൻ പോണം.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
ഓ, ഒരേറുകാരൻ! നായന്മാരെ കാര്യം നോക്കാൻ വേറെ ആളുകളുണ്ടു്. നിയ്യെങ്ങും പോവണ്ട. (ധൃതിയിൽ പോകുന്നു.കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ പുറത്തേക്കു് കടക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എതിരെ കുറുപ്പു് വരുന്നു.) എന്താ കുറുപ്പേ, എന്താ വിശേഷം?
കുറുപ്പു്:
(അസ്വസ്ഥതയോടെ) വിശേഷംതന്നെ ഇന്നും പറങ്കികളുടെ കയ്യേറ്റമുണ്ടായി.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
എവിടെ?
കുറുപ്പു്:
കോട്ടയുടെ കിഴക്കുവശത്തുള്ള അനേകം വീടുകൾ കൊളള ചെയ്തു. നിർദ്ദോഷികളെ വെട്ടിക്കൊന്നു. കണ്ണിൽക്കണ്ടതൊക്കെ കൊള്ളിവെച്ചു് നശിപ്പിച്ചു.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
(കൈ അറിയാതെ വാൾപ്പിടിയിലമരുന്നു. കഠിനമായ ക്ഷോഭംകൊണ്ടു് മുഖം തുടുക്കുന്നു.) കണ്ണിൽച്ചോരയില്ലാത്ത ചെന്നായ്ക്കൾ! നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിലവർ ജയിക്കില്ല.
കുറുപ്പു്:
പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും കോട്ടവാതില്ക്കൽ വന്നു് അലമുറകൊള്ളുന്നു.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
എല്ലാവരേയും കോട്ടയ്ക്കുകത്താക്കണം കുറുപ്പേ.
കുറുപ്പു്:
കോട്ടയ്ക്കകത്താക്കിയാൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ടേ?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
ഉള്ളതു് വീതിക്കാം. അവരെ നമുക്കുപേക്ഷിക്കാൻ വയ്യ. നാളെയും ആ ചെന്നായ്ക്കൾ വരും.
കുറുപ്പു്:
ഈ പാപകർമത്തിനു് തമ്പുരാൻ കൂട്ടുന്നില്ക്കുന്നതാണദ്ഭുതം.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
തമ്പുരാൻ വിചാരിച്ചാലും ഇതു് തടയാൻ കഴിയില്ല. ഇനി പറങ്കികളുടെ വാഴ്ചയാണു് വരുന്നതു്. തമ്പുരാൻ കൈയുംകെട്ടി നോക്കിനില്ക്കേണ്ടിവരും. കടലിൽ ഒന്നിനൊന്നു് പകരംവീട്ടാൻ നമുക്കു് കഴിയും. ഇവിടെയതല്ല. നാട്ടുകാരെ കൊല്ലാൻ കൈവരുന്നില്ല. അതു് നമ്മുടെ തോൽവിയായിട്ടവർ കണക്കാക്കുന്നു. ഇതെത്രനാൾ സഹിക്കും കുറുപ്പേ?
കുറുപ്പു്:
അതാണു് ഞാനുമാലോചിക്കുന്നതു്. സഹികെടുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ നമുക്കെതിരാവില്ലേ?
അബു പുറത്തുനിന്നു് ഓടിക്കിതച്ചുവരുന്നു.
അബു:
ഇക്കാ! കുഞ്ഞാലീക്കാ…
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
എന്താടാ?
അബു:
കുട്ട്യാലിക്കാക്കു് വെടികൊണ്ടോലോ…
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
(പരിഭ്രമം) എന്തു്! ആരു് പറഞ്ഞു?
അബു:
എല്ലാരും പറേന്ന്.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
ശരി: നീ പൊയ്ക്കോ, ഉമ്മയോടൊന്നും ചെന്നു് പറയല്ലേ.
അബു പുറത്തേക്കുതന്നെ ഓടിപ്പോവുന്നു. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ ഒന്നും പറയാതെ തലതാഴ്ത്തി നിന്നു് ആലോചിക്കുന്നു.
കുറുപ്പു്:
ഈ വിവരം നേരാണോ?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
എന്തോ, ഒന്നും പറയാനാവില്ല. കുറച്ചെന്തെങ്കിലും പറ്റീട്ടുണ്ടാവും. (അസ്വസ്ഥതയോടെ നടക്കുന്നു. തന്നത്താനെന്നവിധം) ഉം! സാരമില്ല. യുദ്ധമല്ലേ? എന്തും പറ്റാം.
കുറുപ്പു്:
സംഗതി അന്വേഷിച്ചറിയാനെന്തു വഴി?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
ഒരു വഴിയുമില്ല. സംഗതി ശരിയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വരും; വരാതിരിക്കില്ല. ഒന്നിനും പോവാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു! അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ കഷ്ടം! കുട്ട്യാലി എന്റെ അനിയനാണു്. നാലുപേരെ കൊല്ലാതെ വെറുതെ അവൻ മരിക്കില്ല. കുറുപ്പേ, ഈ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കെന്തെങ്കിലുമൊരു വഴി കാണണം.
കുറുപ്പു്:
ഞാനൊരുപായം പറയട്ടെ.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
എന്താ?
കുറുപ്പു്:
ഇരിങ്ങൽകൊട്ടാരംവരെ പോകാം.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
എന്തിനു്? കഴുവിൽ കേറാനോ?
കുറുപ്പു്:
പറയുന്നതു് മുഴുവൻ കേൾക്കൂ. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുടെ ദൂതനെന്ന നിലയിൽ ചെന്നാൽ എന്നെ ആരും തൊടില്ല.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
അങ്ങനെ പോവുന്നതെന്തിനു്?
കുറുപ്പു്:
പറങ്കികളുടെ ഈ അക്രമം സാമൂതിരിപ്പാടിനെ ഒന്നറിയിക്കാൻ.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
തമ്പുരാൻ അതറിയുന്നില്ലെന്നാണോ കുറുപ്പിന്റെ വിശ്വാസം?
കുറുപ്പു്:
സാമൂതിരിപ്പാടിനറിയില്ല; തീർച്ച. കൊട്ടാരത്തിലിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം കാര്യക്കാർ പറയുന്നതിലപ്പുറം എന്തറിയുന്നു?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടെന്താ പ്രയോജനം?
കുറുപ്പു്:
സാമൂതിരിപ്പാടു് തിരുമേനിമാർ ശുദ്ധന്മാരാണു്.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞാലും പറങ്കികളുനുസരിക്കില്ല. കടലിലും കരയിലും അവരാണു് യുദ്ധം നടത്തുന്നത്.
കുറുപ്പു്:
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സന്ധിനിർദ്ദേശം വച്ചുകൂടേ?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
വേണ്ട.
കുറുപ്പു്:
മാനമായ സന്ധിയാണെങ്കിൽ?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
എന്തായാലും വേണ്ട. തമ്പുരാനുമായി സന്ധിചെയ്യുന്നതിലും ഭേദം യുദ്ധം ചെയ്തു് മരിക്കലാണു്.
കുറുപ്പു്:
വാശിപിടിക്കരുതു്.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
ഇതൊക്കെ തമ്പുരാന്റെ വാശികൊണ്ടുണ്ടായതാണു്.
കുറുപ്പു്:
വാശികൊണ്ടല്ല; ശുദ്ധഗതികൊണ്ടു്.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
എന്തുകൊണ്ടായാലും.
കുറുപ്പു്:
സ്ഥിതിഗതികൾ നല്ലപോലെ ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം. കോട്ടയ്ക്കു് പുറത്തു് ദിവസവും നിർദോഷികളെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു. കുട്ടികളും പെണ്ണുങ്ങളുമായി നുറുകണക്കിൽ കോട്ടയിലഭയം തേടുന്നു. ഇവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. ആകെ വിഷമസ്ഥിതിയാണു്. ഈ ഘട്ടത്തിതൽ മാനമായൊരു സന്ധിയുണ്ടാവുന്നതു് നല്ലതല്ലേ? (കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ ഒന്നും പറയാതെ അസ്വസ്ഥതയോടെ നടക്കുന്നു.) എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തതു്?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
സന്ധിക്കു് ഞാൻ എതിരല്ല ഇരുഭാഗവും യുദ്ധം നിർത്താം. അന്യോന്യം നഷ്ടം ചോദിക്കാതെ പിരിയാം.
കുറുപ്പു്:
പിന്നെ?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
പിന്നെ യാതൊന്നുമില്ല. ആർക്കായാലും കുഞ്ഞാലി കീഴടങ്ങില്ല. കോട്ടയിലുള്ളവർ മുഴുവനും പട്ടിണികൊണ്ടു് എന്റെ മുൻപിൽ കിടന്നു് പിടഞ്ഞുമരിച്ചാലും ഞാനാർക്കും കീഴടങ്ങില്ല.
കുറുപ്പു്:
ശരി; അങ്ങനെയെങ്കിലങ്ങനെ. ഞാനൊന്നു് ശ്രമിച്ചുനോക്കാം. (അബു പിന്നേയും ഓടിവരുന്നു.)
അബു:
കുഞ്ഞാലീക്കാ, കുട്ട്യാലിക്കാനെ എടുത്തുകൊണ്ടു് വരുന്നു.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ:
എവിടെ? (കിതയ്ക്കുന്നു.)
അബ്ദു:
ഇദ്ദാ… (പുറത്തേക്കു് കൈ ചൂണ്ടുന്നു.)
കുറുപ്പും കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരും ഒന്നിച്ചു് പുറത്തേക്കോടുന്നു.

—യവനിക—

Colophon

Title: Puthuppaṇam kōṭṭa (ml: പുതുപ്പണം കോട്ട).

Author(s): Thikkodiyan.

First publication details: Mathrubhumi Books; Kozhikode, Kerala; 1; 2011.

Deafult language: ml, Malayalam.

Keywords: Play, Thikkodiyan, തിക്കോടിയൻ, പുതുപ്പണം കോട്ട, Open Access Publishing, Malayalam, Sayahna Foundation, Free Software, XML.

Digital Publisher: Sayahna Foundation; JWRA 34, Jagthy; Trivandrum 695014; India.

Date: August 13, 2022.

Credits: The text of the original item is copyrighted to the author/inheritors. The text encoding and editorial notes were created and​/or prepared by the Sayahna Foundation and are licensed under a Creative Commons Attribution By ShareAlike 4​.0 International License (CC BY-SA 4​.0). Any reuse of the material should credit the Sayahna Foundation and must be shared under the same terms.

Cover: A navy sloop in action, an oil on canvas painting by Richard Paton (1717–1791). The image is taken from Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

Production history: Data entry: Staffers at River Valley; Typesetter: CVR; Digitizer: KB Sujith; Encoding: CVR.

Production notes: The entire document processing has been done in a computer running GNU/Linux operating system and TeX and friends. The PDF has been generated using XeLaTeX from TeXLive distribution 2021 using Ithal (ഇതൾ), an online framework for text formatting. The TEI (P5) encoded XML has been generated from the same LaTeX sources using LuaLaTeX. HTML version has been generated from XML using XSLT stylesheet (sfn-tei-html.xsl) developed by CV Radhakrkishnan.

Fonts: The basefont used in PDF and HTML versions is RIT Rachana authored by KH Hussain, et al., and maintained by the Rachana Institute of Typography. The font used for Latin script is Linux Libertine developed by Phillip Poll.

Web site: Maintained by KV Rajeesh.

Download document sources in TEI encoded XML format.

Download PDF.