images/sfn-main-cover.jpg
A Madhubani painting, a photograph of painting by Pooja Sharma (na)
പൂമുഖം

ലോൿഡൗൺ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ സായാഹ്ന ദിനംപ്രതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവരുന്ന കൃതികളുടെ സംരക്ഷണരൂപവും കാലികമായ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കു് എച്റ്റിഎംഎൽ, പിഡിഎഫ് എന്നിവയും ഈ സൈറ്റിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുകയാണു്. സാമാന്യമായി വർഗ്ഗീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടു്. താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണികളിൽ വിവിധ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കൃതികൾ വായിക്കാം.

  1. ലേഖനം, നിരൂപണം, അഭിമുഖം, …
  2. ചെറുകഥ, നോവൽ, …
  3. കവിത
  4. സാഹിത്യവാരഫലം
  5. മറ്റുള്ളവ
  6. സായാഹ്ന പുരസ്കാരം 2023
  7. പ്രധാന കണ്ണികൾ
  8. ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

കൃതികളെല്ലാം തന്നെ ക്രിയേറ്റിവ് കോമൺസ് അനുമതിപത്രപ്രകാരം വായനക്കാർക്കു് യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാനും പങ്കുവെയ്ക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണു്. ചില ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളുടെ ഇച്ഛാനുസരണം അവരുടെ കൃതികൾ വാണിജ്യാവശ്യത്തിനു് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന നിയന്ത്രണമുണ്ടു് എന്ന കാര്യം അറിയുക. ഇതൊഴിച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അളവറ്റതാണു്.

എക്സ് എം എൽ (xml) എന്ന വിശേഷപ്പെട്ട പ്രമാണരൂപമാണു് കൃതികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതു്. വിവിധതരം ഡിടിഡി-കൾ (dtd–document type definition, ഈ നിയമാവലിയിൽ ബന്ധിതമാണു് ഓരോ എക്സ് എം എൽ രൂപത്തിലുള്ള പ്രമാണവും) ഇന്നു പ്രചാരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ടി ഇ ഐ (tei—Text Encoding and Interchange) എന്ന ഡി റ്റി ഡി-ആണു് കൃതികൾ എൻകോഡ് ചെയ്യാനായി സായാഹ്ന സ്വീകരിച്ചതു്. അതിന്റെ സമഗ്രസ്വഭാവം തന്നെയാണു് ഇതിലേയ്ക്കു് നയിച്ചതു്. സാങ്കേതിക ഉള്ളടക്കം, ഗണിതസമവാക്യങ്ങളും സംജ്ഞകളും, സാഹിത്യം, ദൃശ്യ-അവതരണ കലകൾ, നിഘണ്ടു, ഭാഷാശാസ്ത്രം, എന്നുവേണ്ട മനുഷ്യസംസ്കൃതിയുമായി ബന്ധമുള്ള എന്തു് ഉള്ളടക്കവും എൻകോഡ് ചെയ്യുവാൻ ടി ഇ ഐ വളരെ അനുയോജ്യമാണു്. അതുകൊണ്ടു് സായാഹ്നയുടെ എക്സ് എം എൽ പതിപ്പുകൾ കാലഘട്ടത്തിനു് അനുയോജ്യമായവ എന്നു് കരുതാവുന്നതാണു്.

ഒരോ കൃതിയുടെയും വിവിധ ഡിജിറ്റൽ രൂപങ്ങളുടെ കണ്ണികളും അതാതു സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ടു്. കൂടാതെ, കൃതിയുടെ എച് റ്റി എം എൽ താളിൽ ഏറ്റവും താഴെയായി കാണുന്ന ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ നിർമ്മിതി വിവരങ്ങൾ (colophon) കാണാവുന്നതാണു്. ഇവിടെയും എക്സ് എം എൽ-ന്റെയും പിഡിഎഫിന്റെയും ഡൗൺലോഡ് കണ്ണികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടു്.

പ്രതികരണങ്ങൾ editors@sayahna.org-ലേയ്ക്കു് ഇമെയിലായി അയയ്ക്കുക.

Colophon

Title: Home (ml: പൂമുഖം).

Author(s): Sayahna Foundation.

First publication details: Sayahna Foundation; Trivandrum, Kerala; 2021-08-12.

Deafult language: ml, Malayalam.

Keywords: Open Access Publishing, Malayalam, Sayahna Foundation, Free Software, XML.

Digital Publisher: Sayahna Foundation; JWRA 34, Jagthy; Trivandrum 695014; India.

Date: July 30, 2023.

Credits: The text of the original item is copyrighted to the author. The text encoding and editorial notes were created and​/or prepared by the Sayahna Foundation and are licensed under a Creative Commons Attribution By ShareAlike 4​.0 International License (CC BY-SA 4​.0). Any reuse of the material should credit the Sayahna Foundation and must be shared under the same terms.

Cover: The image is taken from Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

Production history: Data entry: the author; Typesetter: CVR; Editor: PK Ashok; Encoding: CVR.

Production notes: The entire document processing has been done in a computer running GNU/Linux operating system and TeX and friends. The PDF has been generated using XeLaTeX from TeXLive distribution 2021 using Ithal (ഇതൾ), an online framework for text formatting. The TEI (P5) encoded XML has been generated from the same LaTeX sources using LuaLaTeX. HTML version has been generated from XML using XSLT stylesheet (sfn-tei-html.xsl) developed by CV Radhakrkishnan.

Fonts: The basefont used in PDF and HTML versions is RIT Rachana authored by KH Hussain, et al., and maintained by the Rachana Institute of Typography. The font used for Latin script is Linux Libertine developed by Phillip Poll.

Web site: Maintained by KV Rajeesh.

Download document sources in TEI encoded XML format.