കഥ, നോവൽ, നാടകം, തുടങ്ങിയവ

ലോൿഡൗൺ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ സായാഹ്ന ദിനംപ്രതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവരുന്ന കഥാവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കൃതികളുടെ സംരക്ഷണരൂപവും കാലികമായ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കു് എച്റ്റിഎംഎൽ പിഡിഎഫ് എന്നിവയും ഈ സൈറ്റിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുകയാണു്.

കൃതികളെല്ലാം തന്നെ ക്രിയേറ്റിവ് കോമൺസ് അനുമതിപത്രപ്രകാരം വായനക്കാർക്കു് യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാനും പങ്കുവെയ്ക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണു്. ചില ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളുടെ ഇച്ഛാനുസരണം അവരുടെ കൃതികൾ വാണിജ്യാവശ്യത്തിനു് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന നിയന്ത്രണമുണ്ടു് എന്ന കാര്യം അറിയുക. ഇതൊഴിച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അളവറ്റതാണു്. പ്രതികരണങ്ങൾ editors@sayahna.org-ലേയ്ക്കു് ഇമെയിലായി അയയ്ക്കുക.

കഥ

അമൽ: പലവട്ടം മരണം— pdf xml html

അയ്മനം ജോൺ: വൃദ്ധന്മാര്‍ പൂമ്പാറ്റകളെ പിടിക്കാത്തതെന്തു്?— pdf xml html

അയ്മനം ജോൺ: ഹരിറാം ഭാട്ടിയയുടെ കോമാളികൾ— pdf xml html

അരുണാ ആലഞേരി: ചോരക്കുമിൾ— pdf xml html

സന്തോഷ് കുമാർ സി: അവിഹിതം— pdf xml html

ഷൗക്കത്തലീ ഖാൻ: പെറ്റമ്മ— pdf xml html

ഹരികുമാർ ഇ: സർക്കസ്സിലെ കുതിര— pdf xml html

ഹാഷിം വേങ്ങര: വിളി— pdf xml html

സന്തോഷ് വി ആർ: പന്തയം— pdf xml html

സവിത എൻ: കന്നി— pdf xml html

ഫര്‍സാന: ചെന്താരകം— pdf xml html

കരുണാകരൻ: കളി— pdf xml html

എസ് കെ പ്രതാപ്: അലൻ ക്ദ്ദീ— pdf xml html

മോളിയേ (വിവ: എം പി പോൾ): മനമില്ലാ ഡോക്ടർ — pdf xml html

Colophon

Title: Fiction (ml: കഥ, നോവൽ, നാടകം, തുടങ്ങിയവ).

Author(s): Sayahna Foundation.

First publication details: Sayahna Foundation; Trivandrum, Kerala; 2021-08-13.

Deafult language: ml, Malayalam.

Keywords: Short story, Fiction, Play, Open Access Publishing, Malayalam, Sayahna Foundation, Free Software, XML.

Digital Publisher: Sayahna Foundation; JWRA 34, Jagthy; Trivandrum 695014; India.

Date: November 29, 2021.

Credits: The text of the original item is copyrighted to the author. The text encoding and editorial notes were created and​/or prepared by the Sayahna Foundation and are licensed under a Creative Commons Attribution By ShareAlike 4​.0 International License (CC BY-SA 4​.0). Any reuse of the material should credit the Sayahna Foundation and must be shared under the same terms.

Cover: by . The image is taken from Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

Production history: Data entry: the author; Typesetter: CVR; Editor: PK Ashok; Encoding: CVR.

Production notes: The entire document processing has been done in a computer running GNU/Linux operating system and TeX and friends. The PDF has been generated using XeLaTeX from TeXLive distribution 2021 using Ithal (ഇതൾ), an online framework for text formatting. The TEI (P5) encoded XML has been generated from the same LaTeX sources using LuaLaTeX. HTML version has been generated from XML using XSLT stylesheet (sfn-tei-html.xsl) developed by CV Radhakrkishnan.

Fonts: The basefont used in PDF and HTML versions is RIT Rachana authored by KH Hussain, et al., and maintained by the Rachana Institute of Typography. The font used for Latin script is Linux Libertine developed by Phillip Poll.

Web site: Maintained by KV Rajeesh.

Download document sources in TEI encoded XML format.