images/sfn-book-cover.jpg
The Sower, an oil on canvas paintingVincent van Gogh (1853–1890)
പുസ്തകം

ലോൿഡൗൺ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ സായാഹ്ന ദിനംപ്രതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവരുന്ന സംരക്ഷണരൂപവും കാലികമായ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കു് എച്റ്റിഎംഎൽ പിഡിഎഫ് എന്നിവയും ഈ സൈറ്റിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുകയാണു്.

കൃതികളെല്ലാം തന്നെ ക്രിയേറ്റിവ് കോമൺസ് അനുമതിപത്രപ്രകാരം വായനക്കാർക്കു് യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാനും പങ്കുവെയ്ക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണു്. ചില ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളുടെ ഇച്ഛാനുസരണം അവരുടെ കൃതികൾ വാണിജ്യാവശ്യത്തിനു് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന നിയന്ത്രണമുണ്ടു് എന്ന കാര്യം അറിയുക. ഇതൊഴിച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അളവറ്റതാണു്.

ഒരോ കൃതിയുടെയും വിവിധ ഡിജിറ്റൽ രൂപങ്ങളുടെ കണ്ണികളും അതാതു സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ടു്. കൂടാതെ, കൃതിയുടെ എച് റ്റി എം എൽ താളിൽ ഏറ്റവും താഴെയായി കാണുന്ന ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ നിർമ്മിതി വിവരങ്ങൾ (colophon) കാണാവുന്നതാണു്. ഇവിടെയും എക്സ് എം എൽ-ന്റെയും പിഡിഎഫിന്റെയും ഡൗൺലോഡ് കണ്ണികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടു്.

പ്രതികരണങ്ങൾ editors@sayahna.org-ലേയ്ക്കു് ഇമെയിലായി അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ

അനൂപ് പരമേശ്വരൻ: ശയ്യാതല സഞ്ചാരി നീ

ഉള്ളൂർ: കേരളസാഹിത്യചരിത്രം

ചെങ്ങഴി (ഗവേഷണ ജേർണൽ)

ഋഗ്വേദസംഹിത

കരുണാകരൻ: ബൈസൈക്കിൾ തീഫ്

കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ എം: മാജിക്കല്‍ റീയലിസം

കേശവൻ നായർ: ആസ്തികനായ ദൈവം

ജയമോഹൻ: നൂറു സിംഹാസനങ്ങൾ

തിക്കോടിയൻ: അരങ്ങു കാണാത്ത നടൻ

തിക്കോടിയൻ: അശ്വഹൃദയം

തിക്കോടിയൻ: അറ്റുപോയ കണ്ണി

തിക്കോടിയൻ: ഒരേ കുടുംബം

തിക്കോടിയൻ: ചുവന്നകടൽ

തിക്കോടിയൻ: ജീവിതം

തിക്കോടിയൻ: തീപ്പൊരി

തിക്കോടിയൻ: പുതിയ തെറ്റു്

തിക്കോടിയൻ: പുതുപ്പണം കോട്ട

തിക്കോടിയൻ: പുഷ്പവൃഷ്ടി

തിക്കോടിയൻ: പ്രസവിക്കാത്ത അമ്മ

തിക്കോടിയൻ: രാജമാർഗ്ഗം

ദാമോദരൻ കെ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ

ദേവിക ജെ: കുലസ്ത്രീയും ചന്തപ്പെണ്ണും ഉണ്ടായതെങ്ങനെ?

നാരായണ പണിക്കർ ആർ: കേരള ഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രം: ഭാഗം 1

നാരായണ പണിക്കർ ആർ: കേരള ഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രം: ഭാഗം 2

നാരായണ പണിക്കർ ആർ: കേരള ഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രം: ഭാഗം 3

നാരായണ പണിക്കർ ആർ: കേരള ഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രം: ഭാഗം 4

നാരായണ പണിക്കർ ആർ: കേരള ഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രം: ഭാഗം 5

നാരായണ പണിക്കർ ആർ: കേരള ഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രം: ഭാഗം 6

നിർമ്മൽകുമാർ കെ പി: കൊട്ടാരം ലേഖികയുടെ അഭിമുഖങ്ങൾ

ബാലകൃഷ്ണൻ സി വി: ഉപരോധം

മംഗലാട്ട് രാഘവൻ: ഫ്രഞ്ച് കവിതകൾ

മംഗലാട്ട് രാഘവൻ: ഫ്രഞ്ച് പ്രണയഗീതങ്ങൾ

മനോജ് കെ പുതിയവിള: വെളിച്ചത്തിലേയ്ക്കു നടത്തുന്നവർ

മാനസിദേവി: സാവിത്രിക്കുട്ടിയുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ

രാമചന്ദ്രൻ ടി കെ: കാഴ്ചയുടെ കോയ്മ

ലളിതാ ലെനിൻ: കരിങ്കിളി

ലളിതാ ലെനിൻ: കർക്കിടവാവ്

ലളിതാ ലെനിൻ: നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം

ലളിതാ ലെനിൻ: സമാഹരിക്കാത്ത കവിതകൾ

വിക്തോർ യൂഗോ: പാവങ്ങൾ

വിനോദ് ചന്ദ്രൻ: കർഷകസമരത്തിന്റെ സംഭവമാനങ്ങൾ

വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി: കവിതയുടെ ഡിഎൻഎ

സ്വദേശാഭിമാനി: വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനം

സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ: രാജയോഗം

ഹരികുമാർ ഇ: കുങ്കുമം വിതറിയ വഴികൾ

ഹരികുമാർ ഇ: ഡിനോസറിന്റെ കുട്ടി

ഹരികുമാർ ഇ: വൃഷഭത്തിന്റെ കണ്ണു്

Colophon

Title: Books (ml: പുസ്തകങ്ങൾ).

Author(s): Sayahna Foundation.

First publication details: Sayahna Foundation; Trivandrum, Kerala; 2021-08-15.

Deafult language: ml, Malayalam.

Keywords: Books, Literary work, Literary criticism, Interview, Open Access Publishing, Malayalalm, Sayahna Foundation, Free Software, XML.

Digital Publisher: Sayahna Foundation; JWRA 34, Jagthy; Trivandrum 695014; India.

Date: February 10, 2024.

Credits: The text of the original item is copyrighted to the author. The text encoding and editorial notes were created and​/or prepared by the Sayahna Foundation and are licensed under a Creative Commons Attribution By ShareAlike 4​.0 International License (CC BY-SA 4​.0). Any reuse of the material should credit the Sayahna Foundation and must be shared under the same terms.

Cover: The Sower, an oil on canvas paintingVincent van Gogh (1853–1890) The image is taken from Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

Production history: Data entry: the staff of River Valley; Typesetter: CVR; Editor: PK Ashok; Encoding: CVR.

Production notes: The entire document processing has been done in a computer running GNU/Linux operating system and TeX and friends. The PDF has been generated using XeLaTeX from TeXLive distribution 2021 using Ithal (ഇതൾ), an online framework for text formatting. The TEI (P5) encoded XML has been generated from the same LaTeX sources using LuaLaTeX. HTML version has been generated from XML using XSLT stylesheet (sfn-tei-html.xsl) developed by CV Radhakrkishnan.

Fonts: The basefont used in PDF and HTML versions is RIT Rachana authored by KH Hussain, et al., and maintained by the Rachana Institute of Typography. The font used for Latin script is Linux Libertine developed by Phillip Poll.

Web site: Maintained by KV Rajeesh.

Download document sources in TEI encoded XML format.