ലേഖനം, നിരൂപണം, അഭിമുഖം, തുടങ്ങിയവ

ലോൿഡൗൺ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ സായാഹ്ന ദിനംപ്രതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവരുന്ന ലേഖനവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കൃതികളുടെ സംരക്ഷണരൂപവും കാലികമായ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കു് എച്റ്റിഎംഎൽ പിഡിഎഫ് എന്നിവയും ഈ സൈറ്റിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുകയാണു്.

കൃതികളെല്ലാം തന്നെ ക്രിയേറ്റിവ് കോമൺസ് അനുമതിപത്രപ്രകാരം വായനക്കാർക്കു് യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാനും പങ്കുവെയ്ക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണു്. ചില ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളുടെ ഇച്ഛാനുസരണം അവരുടെ കൃതികൾ വാണിജ്യാവശ്യത്തിനു് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന നിയന്ത്രണമുണ്ടു് എന്ന കാര്യം അറിയുക. ഇതൊഴിച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അളവറ്റതാണു്.

ഒരോ കൃതിയുടെയും വിവിധ ഡിജിറ്റൽ രൂപങ്ങളുടെ കണ്ണികളും അതാതു സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ടു്. കൂടാതെ, കൃതിയുടെ എച് റ്റി എം എൽ താളിൽ ഏറ്റവും താഴെയായി കാണുന്ന ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ നിർമ്മിതി വിവരങ്ങൾ (colophon) കാണാവുന്നതാണു്. ഇവിടെയും എക്സ് എം എൽ-ന്റെയും പിഡിഎഫിന്റെയും ഡൗൺലോഡ് കണ്ണികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടു്.

പ്രതികരണങ്ങൾ editors@sayahna.org-ലേയ്ക്കു് ഇമെയിലായി അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ

കെജിഎസ്: കാന്റോ ജനറലും നെരൂദയുടെ ആരോഹണവും—pdf xml html

കേസരി: ഇംപ്രഷനിസം—pdf xml html

കേസരി: വിചാരവിപ്ലവം—pdf xml html

കേസരി: യുവാക്കളായ എഴുത്തുകാർക്കും വായനക്കാർക്കും വേണ്ടി—pdf xml html

കേസരി: ശബ്ദങ്ങൾ—pdf xml html

കേസരി: പരമാർത്ഥങ്ങൾ—pdf xml html

കേസരി: കല്യാണഗാനം—pdf xml html

കേസരി: മേൽവിലാസം —pdf xml html

കേസരി: പൗർണ്ണമി—pdf xml html

കേസരി: നീറുന്ന തീച്ചൂള—pdf xml html

കേസരി: ഇന്നത്തെ പാശ്ചാത്യ ചിത്രകലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ II—pdf xml html

കേസരി: ഇന്നത്തെ പാശ്ചാത്യ ചിത്രകലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ IV—pdf xml html

കേസരി: മനുഷ്യൻ—pdf xml html

കേസരി: സുന്ദരകല—പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യവും—pdf xml html

കേസരി: കാളവണ്ടി—pdf xml html

കേസരി: സയൻസിന്റെ വികാസം—pdf xml html

കേസരി: മഞ്ഞക്കിളികൾ—pdf xml html

കേസരി: ഇല്ലാപ്പോലീസ്—pdf xml html

കേസരി: ചങ്ങമ്പുഴയുടെ തത്ത്വശാസ്ത്രം—pdf xml html

കേസരി: പണ്ടത്തെ കേരള വിഭാഗങ്ങളും ഭരണരീതിയും—pdf xml html

കേസരി: സത്യാത്മക ചെറുകഥ—pdf xml html

നിസാർ അഹമ്മദ്: ആരോഗ്യവും നീതിയും—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: ജനാധിപത്യത്തിനു് ഒരു മാപ്പുസാക്ഷി—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: പ്രോക്രസ്റ്റസിന്റെ കട്ടിൽ—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: ശൃംഗാരസരസ്വതി—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: ജനാധിപത്യം പുലരാൻ—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: കരിമ്പടക്കെട്ടു് പിടിവിടുന്നില്ല—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: നമ്മുടെ യജമാനന്മാർ—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: ഗൊഗ്വേ...—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: നമ്പൂതിരിമാരെപ്പറ്റി—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: സഖാവു് കത്തനാർ—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: നാല്പത്തെട്ടിലെ വഞ്ചന ആവർത്തിക്കരുതു്—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: സംയോജനം—അതിലെന്താണു് കുഴപ്പം?—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർഗ്ഗം—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: സന്മാർഗ്ഗഭാണ്ഡം—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: രാഷ്ടീയവാദങ്ങൾ—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: ആഭരണങ്ങൾ—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: നീണ്ട കവിതകളെപ്പറ്റി—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: പ്രോലെറ്റേറിയൻ കഥാകൃത്തു്—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: പുളിമാനയുടെ സമത്വവാദി—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: മന്ദസ്മിതപ്രസ്ഥാനം—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: വെറും മനുഷ്യൻ—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: പുറംപൂച്ചിന്റെ പിന്നില്‍—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: തകര്‍ച്ചകളുടെ കാലം—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: കാഴ്ചക്കാർ—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: കേശവദേവിന്റെ നാടകരീതി—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: മീര—pdf xml html

തോമസ് സി ജെ: ഈജിപ്ത്—pdf xml html

സഞ്ജയൻ: ഭർത്തൃസ്ഥാനാർത്ഥികൾ—pdf xml html

സഞ്ജയൻ: മുൻകൂട്ടി എഴുതിയ റിപ്പോർട്ട്—pdf xml html

സഞ്ജയൻ: പത്രാധിപരുടെ കത്തു്—pdf xml html

സഞ്ജയൻ: കച്ചട്ടിസ്വമിയാരുടെ കഥ—pdf xml html

സഞ്ജയൻ: സഞ്ജയന്റെ പ്രതിഷേധപ്രകടനം—pdf xml html

സഞ്ജയൻ: വെള്ളം വിറ്റ കഥ—pdf xml html

സഞ്ജയൻ: കുംഭോദരന്റെ തപസ്സു്—pdf xml html

സഞ്ജയൻ: ഗട്ടറിന്റെ പ്രയോജനം—pdf xml html

സഞ്ജയൻ: പി. എസ്സിന്റെ രാവണായനം—pdf xml html

സഞ്ജയൻ: എന്നെപ്പറ്റി പറയുന്നതു്—pdf xml html

സഞ്ജയൻ: സഞ്ജയന്റെ “പാന”—pdf xml html

സഞ്ജയൻ: അധ്യാപകന്റെ ആവലാതി—pdf xml html

സഞ്ജയൻ: വിവാഹമംഗളങ്ങൾ—pdf xml html

സഞ്ജയൻ: ബോബിലിരാജാവു വന്നാൽ—pdf xml html

സഞ്ജയൻ: കീമണ്ടാനി—pdf xml html

സഞ്ജയൻ: രണ്ടു പുതിയ വ്രതങ്ങൾ—pdf xml html

സഞ്ജയൻ: മീഞ്ചന്തസ്സഭ—pdf xml html

സഞ്ജയൻ: കള്ളവാക്കുകൾ—pdf xml html

സന്തോഷ് വി ആർ: ‘പച്ച ഇല്ല’ സംവേദനത്തിലെ ‘പച്ച’—pdf xml html

അജയ് പി മങ്ങാട്ട്: ഗെയ്ൽ ഓംവെത്തും ദലിത് രാഷ്ട്രീയവും—pdf xml html

കവിത ബാലകൃഷ്ണന്‍: കല ചരക്കാകുന്നതെങ്ങനെ: ചില സമകാലിക ചിന്തക—pdf xml html

റോസ്സ് ജോര്‍ജ്ജ്: കടലാസ്സുപാലങ്ങളിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വപ്നം കണ്ടവർ-ജൂലിയസ് ഫ്യൂച്ചിക്കും അഗസ്തിനയും—pdf xml html

മൂർക്കോത്തു കുമാരൻ: കാകൻ—pdf xml html

എ ആർ രാജവർമ്മ: മഹാഭാരതം—pdf xml html

കെ ദാമോദരൻ: ജനയുഗം—pdf xml html

പി കൃഷ്ണദാസ്: ഏകാന്തത, ഉന്മാദം, മരണം: ചില കുറിപ്പുകൾ—pdf xml html

ജോയ് മാത്യു: ഉന്മാദത്തിന്റെ സൂര്യകാന്തിപ്പൂവു്—pdf xml html

എം പി പോള്‍: സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അധിഷ്ഠാനം—pdf xml html

കെ കെ വാരിയർ: ഒരു ഗണനലീലാ—pdf xml html

ജോസ് വി മാത്യു: ‘ബലേ പ്രതിഷ്ഠിതോ ധർമ്മഃ’: കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുടെ ‘ഭാരതപര്യടന’ധർമ്മവിചിന്തനം—pdf xml html

ഉപഗുപ്തൻ: എഴുത്തുകാർ —pdf xml html

സി ഡി ഡേവിഡ്: മലയാളഭാഷയുടെ താൽക്കാലികാവസ്ഥ—pdf xml html

എം. കെ. കൊച്ചുകുഞ്ഞുവൈദ്യൻ: കവിരാമായണയുദ്ധം—pdf xml html

തോരണത്തു പരമേശ്വരമേനോൻ: മലയാളം അകാരാദി—pdf xml html

Colophon

Title: Articles (ml: ലേഖനങ്ങൾ).

Author(s): Sayahna Foundation.

First publication details: Sayahna Foundation; Trivandrum, Kerala; 2021-08-15.

Deafult language: ml, Malayalam.

Keywords: Articles, Literary work, Literary criticism, Interview, Open Access Publishing, Malayalalm, Sayahna Foundation, Free Software, XML.

Digital Publisher: Sayahna Foundation; JWRA 34, Jagthy; Trivandrum 695014; India.

Date: May 18, 2022.

Credits: The text of the original item is copyrighted to the author. The text encoding and editorial notes were created and​/or prepared by the Sayahna Foundation and are licensed under a Creative Commons Attribution By ShareAlike 4​.0 International License (CC BY-SA 4​.0). Any reuse of the material should credit the Sayahna Foundation and must be shared under the same terms.

Cover: by . The image is taken from Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

Production history: Data entry: the author; Proofing: Abdul Gafoor; Typesetter: CVR; Editor: PK Ashok; Encoding: CVR.

Production notes: The entire document processing has been done in a computer running GNU/Linux operating system and TeX and friends. The PDF has been generated using XeLaTeX from TeXLive distribution 2021 using Ithal (ഇതൾ), an online framework for text formatting. The TEI (P5) encoded XML has been generated from the same LaTeX sources using LuaLaTeX. HTML version has been generated from XML using XSLT stylesheet (sfn-tei-html.xsl) developed by CV Radhakrkishnan.

Fonts: The basefont used in PDF and HTML versions is RIT Rachana authored by KH Hussain, et al., and maintained by the Rachana Institute of Typography. The font used for Latin script is Linux Libertine developed by Phillip Poll.

Web site: Maintained by KV Rajeesh.

Download document sources in TEI encoded XML format.

Download PDF.