images/After_the_rain.jpg
After the rain, a photograoh by Juri Kowski .
ദുർഗ്ഗാപ്രസാദ് ബുധനൂർ
images/night-ride.png

നഗരം തൂവെളിച്ചത്തിൽ

മിന്നിനിൽക്കുന്ന രാത്രിയിൽ

ആരും കാണാതിറങ്ങുന്നു

റോഡുകൾ സഞ്ചരിക്കുവാൻ

ഉരുളും ചക്രവും, നെഞ്ചിൽ

പതിയും കാലനക്കവും

ഉപേക്ഷിച്ചു മടങ്ങുന്നു

പൂക്കളോടൊത്തുറങ്ങുവാൻ

പാലവും, പലർ വന്നെത്തും

റെയിൽപാതകളും കട-

ന്നൊഴുകുന്നു നിലാവത്തു്

യമുനാനദിപോൽ വഴി.

പുതപ്പു വില്പവർ, നീല-

ഷീറ്റിലന്തിയുറങ്ങുവോർ

ആരും കാണാതൊളിച്ചോടി-

പ്പോകുന്നൂ വിശ്രമിക്കുവാൻ.

images/durga-01-t.png

മരത്തിൻ വേരുകൾ തൊട്ടു

വന്നു ഞാനെന്നു ചൊല്ലിടും

നിണത്തിൻ കറയെല്ലാമേ

തൃണത്തിൽ തൂത്തു മായ്ച്ചിടും.

ഹൊസെക്കോട്ടയിലെ [1] പൂക്കൾ-

ക്കിടയിൽ വെണ്ണിലാവൊളി

പരക്കുന്നതിനും മുമ്പേ

ഗ്രാമഭംഗിയിലെത്തിടും.

ഉതിരും മഞ്ഞതിൻ മുമ്പേ

ഉറക്കം വിട്ടുണർന്നിടും

ആദ്യയാത്രികനെത്തും മു-

മ്പൽപം ധ്യാനിച്ചിരുന്നിടും

പതിവായ് യാത്ര ചെയ്യുന്നൂ

പാതകൾ, നമ്മളേവരും

ഉറങ്ങുമ്പോ, ളിതേപോലെ

സ്വസ്ഥരായി മയങ്ങുവാൻ

പുകയും രക്തവും പൽ-

ച്ചക്രം ചുറ്റും മുരൾച്ചയും

സഹിച്ച പകലും താണ്ടി

രാത്രി സഞ്ചാരമാണവർ.

ചോരുന്ന കുടയുള്ള കുട്ടി
ദുർഗ്ഗാപ്രസാദ് ബുധനൂർ
images/durga-02-t.png

ചോരുന്ന കാലൻ കുട

കുട്ടിയ്ക്കു പ്രിയം, കൂടെ

പ്പോകുന്നോർക്കെല്ലാം വർണ്ണ-

ക്കുടയുണ്ടെന്നാകിലും

ഒടിഞ്ഞ കമ്പി, ഓരോ

ചുവടുവയ്ക്കുമ്പോഴും

ഉയർന്നു താഴും കിളി-

ച്ചിറകെന്നതു പോലെ.

പറവക്കാലിൽ ഞാന്നു-

പറക്കും പോലെയൊറ്റ-

ച്ചിറകനൊരു പക്ഷി-

യൊപ്പമുള്ളതുപോലെ…

നനയാൻ കുട്ടിക്കിഷ്ടം,

ചാറ്റലിൽ, ക്കുടയ്ക്കുള്ളി-

ലതിയായ്ത്തുള വീണ

ശീല മറ്റൊരാകാശം.

മഴ മേഘങ്ങൾ സർവ്വം

പെയ്തു വീഴ്കിലും, ചെറു-

കുടയിലാകാശത്തിൽ

ചാറ്റലാണെല്ലായ്പ്പോഴും…

അവന്റെയാകാശത്തി-

നിടയിൽ അവന്മാത്ര,-

മവന്റെ സാമ്രാജ്യത്തി-

ലത്യന്തം നിശബ്ദത…

തെരുവുവിളക്കിന്റെ

ചുവട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ

കുടയിലാകാശത്തിൽ

വിരിയും താരാഗണം…

ചോരുന്ന കുട, കുട്ടി-

യ്ക്കാരുമേയറിയാതെ,

യേകുന്നു… ഏകാന്തമാം,

സ്വന്തമായൊരുലോകം…

ഒട്ടകം
ദുർഗ്ഗാപ്രസാദ് ബുധനൂർ
images/durga-03-t.png

നോട്ടം ചെന്നു തട്ടാത്ത-

മണലാഴിപ്പരപ്പിലായ്,

വെയിൽക്കൂടാരത്തിനുളളി-

ലിരിപ്പാണൊരു യാത്രികൻ.

ഒപ്പമുണ്ടൊട്ടകം ഭാണ്ഡ-

ക്കെട്ടുതാങ്ങി നടക്കുവാൻ,

അകലത്തെ മരുപ്പച്ച-

ക്കുളിരേയോർത്തുമങ്ങനെ.

വെയിലയവിറക്കുന്നോ-

രൊട്ടകത്തിന്റെ കൺകളിൽ

വട്ടപ്പൂജ്യമായ് ഭൂമി,

വറ്റിമാഞ്ഞൊരു നീർത്തടം.

നാവു കീറി മുറിഞ്ഞാലും,

ചോരയെത്ര പൊടിക്കിലും,

പ്രിയമെല്ലായ്പ്പൊഴും തിന്നാ-

നൊട്ടകത്തിനു മുൾച്ചെടി.

മരുപ്പച്ചയടുത്തെന്നും

നിനച്ചേ ഭാണ്ഡമേന്തുമീ-

യൊട്ടകത്തിന്നറിയില്ലാ

മായാജാലമരീചിക…

അനാഥം
ദുർഗ്ഗാപ്രസാദ് ബുധനൂർ
images/durga-04-t.png

ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച പട്ടി, നടവഴി

താണ്ടി വെയിലിൽ മറഞ്ഞു.

ചങ്കുതകർന്നു തളർന്നിരുന്നൂ കുട്ടി,-

യേങ്ങലടിച്ചു കരഞ്ഞു.

അറ്റ തുടൽക്കണ്ണി നോക്കി, മണ്ണിൽ നഖം

കുത്തിയ പാടുകൾ തേടി,

നിത്യമവൻ വരുമെന്നുള്ളൊരാശതൻ

നെറ്റിയിൽ തൊട്ടുതലോടി.

കൊട്ടയിലച്ചാർത്തിലൂടെയെത്തും വെയിൽ

വട്ടമിഴികളായ് തോന്നി.

മുട്ടിയുരുമ്മുമിളവെയിൽ, പട്ടിയെ-

ത്തൊട്ടപോൽ ആശ്വാസമേകി.

ഓടിയലഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കുടിയ്ക്കുവാൻ

നീരൊരുപാത്രം കരുതി.

ഉച്ചവെയിൽ ഒരാൾപോലുമറിയാതെ

നക്കിക്കുടിച്ചു മടങ്ങി.

സന്ധ്യയ്ക്കു മുമ്പവൻ വന്നു, വെള്ളംകുടി-

ച്ചെന്നു സന്തോഷിച്ചു കുട്ടി

കെട്ടുപൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ചെമ്പൻപട്ടി-

യെന്നപോലന്തിവെയിലെത്തി.

അറ്റം
ദുർഗ്ഗാപ്രസാദ് ബുധനൂർ
images/durga-05-t.png

മണ്ണിൽനിന്നാകാശത്തെ

പിളർത്താനുയരുന്ന

മിന്നലാം നിൻ നാദം ഞാൻ

കേട്ടിരിക്കാറുണ്ടെന്നും.

നാം തമ്മിലറിയാത്തോ-

രെങ്കിലും, ദൂരങ്ങളെ

താണ്ടും നിൻ രാഗം കേട്ടു

കണ്ണുകളടയ്ക്കുമ്പോൾ,

വലിയ മിനാരമായ്

മാറുമാകാശം, കാറ്റി-

ലൂദിന്റെ മണം, പച്ച-

ത്തോരണങ്ങളും പേറി

മരങ്ങളത്യുന്നതം

തൊടുവാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു.

രാവിനെ, പകലിനെ

നിൻ സ്വരമാമീയഞ്ചു-

നൂലുകളാലേ കോർത്തു

നീയുരുക്കഴിക്കുമ്പോൾ,

വകുളാഭരണത്തിൻ[2]

പരവതാനിപ്പുറ-

ത്തിരുന്നു പറന്നു ഞാൻ

പ്രപഞ്ചമാകെക്കണ്ടൂ.

ഇച്ചെറുമിനാരത്തിൽ

നിന്നു പൊങ്ങും നിൻ ശബ്ദ-

മെത്തുവതെങ്ങാണെന്നു

സംശയിക്കാറുണ്ടു ഞാൻ

ഒരറ്റം നിന്നിൽ, മറ്റേ-

യറ്റമീ ലോകത്തിനു

വെളിയിൽ, അനുദിനം

കുറഞ്ഞീടുന്നൂ ദൂരം

കുറിപ്പുകൾ

[1] ബാംഗ്ലൂരിനടുത്തു് പൂക്കൃഷിയുള്ള ഒരു ഗ്രാമം.

[2] കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിലെ ഒരു രാഗം.

ദുർഗ്ഗാപ്രസാദ് ബുധനൂർ
images/durgaprasad.jpg

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചെങ്ങന്നൂരിനടുത്തു് ബുധനൂരിൽ 1994-ൽ ജനിച്ചു. അച്ഛൻ ഭാസ്ക്കരക്കുറുപ്പു്, അമ്മ നിർമ്മലാദേവി. ബുധനൂർ, ഗവ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, ഗവൺമെന്റ് ITI ചെങ്ങന്നൂർ, ഗവ. പോളി ടെക്നിക് കോട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിലായി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശേഷം ബെംഗലൂരുവിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു.

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി

ചിത്രങ്ങൾ: വി. മോഹനൻ

Colophon

Title: Chorunna Kudayulla Kutti (ml: ചോരുന്ന കുടയുള്ള കുട്ടി).

Author(s): Durga Prasad, B..

First publication details: Sayahna Foundation; Trivandrum, Kerala; Chorunna Kudayulla Kutti.

Deafult language: ml, Malayalam.

Keywords: Poem, Durga Prasad, B., Chorunna Kudayulla Kutti, ദുർഗ്ഗാപ്രസാദ് ബുധനൂർ, ചോരുന്ന കുടയുള്ള കുട്ടി, Open Access Publishing, Malayalam, Sayahna Foundation, Free Software, XML.

Digital Publisher: Sayahna Foundation; JWRA 34, Jagthy; Trivandrum 695014; India.

Date: October 22, 2022.

Credits: The text of the original item is copyrighted to the author. The text encoding and editorial notes were created and​/or prepared by the Sayahna Foundation and are licensed under a Creative Commons Attribution By NonCommercial ShareAlike 4​.0 International License (CC BY-NC-SA 4​.0). Commercial use of the content is prohibited. Any reuse of the material should credit the Sayahna Foundation and must be shared under the same terms.

Cover: After the rain, a photograoh by Juri Kowski . The image is taken from Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

Production history: Data entry: the author; Typesetter: LJ Anjana; Editor: PK Ashok; Encoding: JN Jamuna.

Production notes: The entire document processing has been done in a computer running GNU/Linux operating system and TeX and friends. The PDF has been generated using XeLaTeX from TeXLive distribution 2021 using Ithal (ഇതൾ), an online framework for text formatting. The TEI (P5) encoded XML has been generated from the same LaTeX sources using LuaLaTeX. HTML version has been generated from XML using XSLT stylesheet (sfn-tei-html.xsl) developed by CV Radhakrkishnan.

Fonts: The basefont used in PDF and HTML versions is RIT Rachana authored by KH Hussain, et al., and maintained by the Rachana Institute of Typography. The font used for Latin script is Linux Libertine developed by Phillip Poll.

Web site: Maintained by KV Rajeesh.

Download document sources in TEI encoded XML format.

Download Phone PDF.