images/Hauptweg_und_Nebenwege.jpg
Hauptweg und Nebenwege, a painting by Paul Klee (1879–1940).

ദാസിനെപ്പറ്റിത്തന്നെ. ആ ദിവസവും, അതിൽപ്പിന്നെ നാം ( സച്ചി, അശോകൻ, കെ. ജി. എസ്.) ദാസിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ദാസിന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ കണ്ട പെരിഞ്ഞനം ദിവസവും, കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം എഴുതിയതു്.

മൌനവും സ്നേഹവും ഐക്യവും കർമ്മപ്രേരണയും സ്നേഹശാസനയും ഉത്തരമില്ലായ്കയും ഉൾപ്പടർപ്പായ എന്റെ ദാസനുഭവത്തിൽ നിന്നാണു് ആവത് നിർവികാരമാക്കിയ ഈ ഓർമ്മക്കെട്ടു്.

സ്നേഹത്തോടെ,

കെ. ജി. എസ്.

ദാമു
കെ ജി എസ്

മഴനാളിൽ വെങ്കിടി, ഗോപി, ലക്ഷ്മി,

പലർ ഞങ്ങളോരോന്നു് ചൊന്നിരിക്കെ

കുടയുമുടലും നനഞ്ഞു വന്നു്

പറയുന്നു നീലനീ ദുഃഖവാർത്ത:

റെയിലിന്മേൽ ദാമു[1] സ്വയം മരിച്ചു.

images/kgs-damu-02.png

കാളിക്കളമായ കാവരികിൽ

പാടവും കുന്നും നിശ്ശബ്ദതയും

നാളേക്കു് പാളം വിരിച്ച തോടും,

അവിടെന്തേ മൃത്യു കൊതിച്ചു ദാമു?

‘ദാരികനാണു് ഞാ,നല്ല ദാമു;

തീവണ്ടിയല്ലി,തലറിയെത്തും

കാളി,യിവളെന്നെത്തീർത്തു് പോട്ടെ.’

തോന്നലെന്തിങ്ങനെയവനു് വന്നു?

അവനച്ഛനമ്മാർക്കേക പുത്രൻ

അവനെന്തിനിങ്ങനെ വീടൊഴിച്ചു?

അറിയുവോർക്കൊക്കെയുമാത്മമിത്രം

അവനെന്തിനിങ്ങനെ നാടൊഴിച്ചു?

2

മരണമറിയുവാൻ പോയ് വരുമ്പോൾ

വാക്കും നടപ്പും പതുക്കെയായി.

കൂടെക്കുറച്ചുപേർ പോന്നിരുന്നു, സ്വന്തം

വീടെത്തിയപ്പോഴവർ പിരിഞ്ഞു; പാതയിൽ

ഇനി നമ്മൾ രണ്ടു് പേർ മാത്രം, നമ്മുടെ

വീടോ ഇനിയെത്ര എത്ര ദൂരെ!

നഗരച്ചുടുവെട്ടം തൊട്ടുപോണം

ചങ്ങാതി നമ്മെക്കുറിച്ചു് ചൊല്ലും

നുണ കേട്ടു് ചുമ്മ ചിരിച്ചു പോണം

സമരവെയിലുമതിന്നറുതി-

ച്ചോരച്ചതിയും ജയിച്ചു പോണം.

കടവും കിതപ്പും അതിന്നറുതി–

പ്പലകൈത്തണലിൽ കുളിർന്നു പോണം

ചുഴിയുമൊഴുക്കും കടന്നു് പോണം

ചുടലയും കാടുമറിഞ്ഞു പോണം.

ഒളിവിലും തെളിവിലും ചത്തോരെല്ലാം

മുറിയിലും മുറ്റത്തും വന്നു് മിന്നാ-

മിന്നിയായ് കാക്കയായ് മൈനയായും

കാവലും കൂട്ടുമായ് കൂടും നമ്മുടെ

വീടോ ഇനിയെത്ര എത്ര ദൂരെ ?

3

വഴിയിലിളകുന്നു പാഴിലകൾ…അതിൻ

മീതേയിഴയുന്നു വലിയ മേലങ്കി,

വരവായിളം കാറ്റിൽ മൌനമാലാഖ.

images/kgs-damu-01.jpg

അറിയാത്തതിനൊക്കെ രൂപമാകും

പറയാത്തതിനൊക്കെ ഭാഷയാകും

മൌനമേ, ഞങ്ങളെ കേട്ടിരിക്കേ,

ഇല്ലായ്മ വിട്ടുയർന്നുള്ളവരായ്

മാറിയ ഞങ്ങളെത്തെല്ലുകാലം

കൂടെക്കഴിഞ്ഞുമറിഞ്ഞിരിക്കേ,

അവനെന്തേ പ്രത്യാശായറ്റുപോയി?

മൌനമേ നിന്നെയും തന്നു പോയി.

1982.

കുറിപ്പുകൾ

[1] വടക്കാഞ്ചേരിക്കടുത്തു് ഓട്ടുപാറ ഉത്രാളിക്കാവിനടുത്താണു് ദാസ് ജീവനൊടുക്കിയതു്.

images/kgs-santhosh-t.png

ഡ്രോയിങ്: വി. ആർ. സന്തോഷ്

ചിത്രങ്ങൾ: പോൾ ക്ലീ

Colophon

Title: Damu (ml: ദാമു).

Author(s): KGS.

First publication details: Sayahna Foundation; Trivandrum, Kerala; 2021-04-17.

Deafult language: ml, Malayalam.

Keywords: Poem, KGS, Damu, കെ ജി എസ്, ദാമു, Open Access Publishing, Malayalam, Sayahna Foundation, Free Software, XML.

Digital Publisher: Sayahna Foundation; JWRA 34, Jagthy; Trivandrum 695014; India.

Date: December 11, 2022.

Credits: The text of the original item is copyrighted to the author. The text encoding and editorial notes were created and​/or prepared by the Sayahna Foundation and are licensed under a Creative Commons Attribution By NonCommercial ShareAlike 4​.0 International License (CC BY-NC-SA 4​.0). Commercial use of the content is prohibited. Any reuse of the material should credit the Sayahna Foundation and must be shared under the same terms.

Cover: Hauptweg und Nebenwege, a painting by Paul Klee (1879–1940). The image is taken from Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

Production history: Data entry: the author; Typesetter: JN Jamuna; Editor: PK Ashok; Encoding: JN Jamuna.

Production notes: The entire document processing has been done in a computer running GNU/Linux operating system and TeX and friends. The PDF has been generated using XeLaTeX from TeXLive distribution 2021 using Ithal (ഇതൾ), an online framework for text formatting. The TEI (P5) encoded XML has been generated from the same LaTeX sources using LuaLaTeX. HTML version has been generated from XML using XSLT stylesheet (sfn-tei-html.xsl) developed by CV Radhakrkishnan.

Fonts: The basefont used in PDF and HTML versions is RIT Rachana authored by KH Hussain, et al., and maintained by the Rachana Institute of Typography. The font used for Latin script is Linux Libertine developed by Phillip Poll.

Web site: Maintained by KV Rajeesh.

Download document sources in TEI encoded XML format.

Download Phone PDF.