images/Brooklyn.jpg
Blue 2, a painting by Georgia O’Keeffe (1887–1986).
images/january.png

നോക്കൂ ചങ്ങാതീ…

നീ

ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ

ഉയിർപ്പുദിവസമാണല്ലോ

ഞാൻ

അതേ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ

പിതാവിന്റെ ഓർമ്മദിവസവും

പറഞ്ഞുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ

അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണു്

നാലു ദിവസം ദൂരത്തിൽ

അടുത്ത അയൽക്കാരും

എങ്കിലും ചങ്ങാതീ

നമുക്കു് പൊതുവായി

ഒന്നുമില്ലെന്നു് പറയാൻ

സത്യത്തിൽ സങ്കടമുണ്ടു്

ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തിന്റെ

നിശബ്ദപ്രാർത്ഥന

നീ ഒരു രാജവീഥി നിറയുന്ന

വാദ്യാരവഘോഷം

ഞാൻ നമ്രശിരസ്കമായ

ഒരു കൂപ്പുകൈ

നീ ആകാശത്തേക്കുയർത്തിയ

ഒരു പീരങ്കിവിരൽ

ഞാൻ കുനിഞ്ഞുകുനിഞ്ഞു്

ഒരു തോട്ടിപ്പണിക്കാരന്റെ ചൂൽ തിരയുമ്പോൾ

നീ നിവർന്നുവളഞ്ഞു്

ഒരു വിമാനവ്യൂഹത്തിന്റെ വിന്യാസമാസ്വദിക്കുന്നു

images/niranjan-january-01-t.png

അതു മാത്രമല്ല ചങ്ങാതീ

ഈയിടെയായി നമുക്കിടയിൽ

അകൽച്ചയിത്തിരി കൂടുന്നുവെന്നതും

കാണാതിരിക്കാൻ വയ്യ

അതിനു കാരണം എന്തോ ആവട്ടെ

ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണു്

അമ്പേറ്റുവീണ ഒരു പക്ഷിയുടെ

കരച്ചിലിൽ പിറന്ന കഥയിലെ

കരുണയുടെ നായകനെയാണു്

അദ്ദേഹം “ഹേ റാം” എന്നു് വിളിച്ചതു്

യുദ്ധത്തിന്റെ ദൈവത്തെയല്ല

അരുതെന്നു തുടങ്ങിയ

ഇതിഹാസത്തിന്റെ കാവ്യനീതി

അതേ രാമനെ വിളിച്ചു്

അരുതെന്നു് ഒടുങ്ങിയ

ഒരു ജീവനിൽ കാണുന്നതിൽ

ഒരുപാടർത്ഥങ്ങളുണ്ടു്

വൈകുന്നേരം 5.17-നു്

എന്റെ ദിവസം ചുവപ്പിച്ച

ആ മൂന്നു് വെടിയുണ്ടകൾ

തീർച്ചയായും

വേട്ടക്കാരന്റേതായിരുന്നുതാനും

ഇനിയും

നിന്റെ ദിവസം

ആയുധങ്ങളാലങ്കരിക്കുമ്പോൾ

അവയെ അഭിവാദനം ചെയ്തു്

ആകാശത്തേക്കു് നെഞ്ചുവിരിച്ചുനിൽക്കുമ്പോൾ

അതെല്ലാം ഓർക്കുന്നതു നന്നു്…!

വിമതരായ ഋതുക്കളുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധക്കു്
images/niranjan-january-02-t.png

മഴയാണു് എന്നു്

പേരു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടൊന്നും

ഇളവനുവദിക്കുന്നതല്ല

ചറപറാ പെയ്യുന്നതിനൊന്നും

അനുവാദമുണ്ടാവുന്നതല്ല

നിശ്ചയിച്ച നേരങ്ങളിൽ

വരി നിന്നു് പെയ്തുപോവുക

കൃത്യം സെന്റീമീറ്ററിൽ

അച്ചടക്കത്തോടെ നിർത്തുക

വസന്തത്തിനും

പൂക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ

മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടു്

അതിർത്തി ലംഘിച്ചു്

പൊതുനിരത്തിൽ

പൂവിതറിനിറച്ചു്

ആവിഷ്കാരസ്വാതന്ത്ര്യമാണു്

ആശയപ്രകടനമാണു്

എന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുതു്

മഞ്ഞുകാലം ഇനിമേൽ

ഇലകളോടു് സംസാരിക്കരുതു്

സദാചാരവിരുദ്ധമാണതു്

അതിരാവിലെ കുളിച്ചു്

മുഴുവൻ ശരീരവും മറയുന്ന

വെളുത്ത യൂണിഫോമിൽ

സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്തു്

പിരിഞ്ഞുപോകേണ്ടതാണു്

ക്രമസമാധാനം

ഇനിമേൽ

വേനലിന്റെ ചുമതലയാണു്

വെയിലിന്റെ ചൂരൽകൊണ്ടു്

ഇടക്കിടെ പ്രഹരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ

നന്നായി എന്നേ പറയാനുള്ളൂ

സത്സ്വഭാവികളാവാനാണു്…

നന്നായി വളരാനാണു്…

രാജ്യനന്മക്കാണു്…!

images/niranjan-nagaram.png
images/niranjan-january-03-t.png

പാക്കറ്റുപാലിൽപ്പോലും കത്തിരിത്തുളയിട്ടെന്നും

കറന്നാണെടുപ്പു്

രാവിലെ ദോശയ്ക്കു കൂട്ടാൻ ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി

പുഴുങ്ങിയ നേന്ത്രപ്പഴം ഉച്ചയ്ക്കിടിച്ചക്കത്തോരൻ

ചുമരിൽ വാളും ചിലമ്പുമായ് മാങ്ങോട്ടുഭഗവതി

മാതൃഭൂമിക്കലണ്ടറിൽ നാളും പക്കവും നോക്കി

മുടക്കമില്ലാതെന്നും മാട്ടുംഗ അയ്യപ്പനെ

തൊഴുതാണിറക്കം

എങ്കിലുമെന്നും കാലത്തേഴേ പതിനൊന്നിന്റെ

അന്ധേരിലോക്കലിലേക്കിടിച്ചുകേറുന്നേരം

നഗരമാവേശിക്കും അടിമുതൽ മുടിവരെ

കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിക്കു വാളെടുത്തപോൽ

ദേവ്യേ… അമ്മേ…!

നിരഞ്ജൻ
images/Niranjan.jpg

പാലക്കാടു് അടയ്ക്കാപുത്തൂരിൽ ജനനം. മറൈൻ എൻജിനീയർ, വിവാഹിതൻ.

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി

ചിത്രങ്ങൾ: വി. മോഹനൻ

Colophon

Title: January 26nodu January 30 Uchaththil Parayunnathu (ml: ജനുവരി 26 നോടു് ജനുവരി 30 ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നതു്).

Author(s): Niranjan.

First publication details: Sayahna Foundation; Trivandrum, Kerala; 2020-12-19.

Deafult language: ml, Malayalam.

Keywords: Poem, Niranjan, January 26nodu January 30 Uchaththil Parayunnathu, നിരഞ്ജൻ, ജനുവരി 26 നോടു് ജനുവരി 30 ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നതു്, Open Access Publishing, Malayalam, Sayahna Foundation, Free Software, XML.

Digital Publisher: Sayahna Foundation; JWRA 34, Jagthy; Trivandrum 695014; India.

Date: October 26, 2022.

Credits: The text of the original item is copyrighted to the author. The text encoding and editorial notes were created and​/or prepared by the Sayahna Foundation and are licensed under a Creative Commons Attribution By NonCommercial ShareAlike 4​.0 International License (CC BY-NC-SA 4​.0). Commercial use of the content is prohibited. Any reuse of the material should credit the Sayahna Foundation and must be shared under the same terms.

Cover: Blue 2, a painting by Georgia O’Keeffe (1887–1986). The image is taken from Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

Production history: Data entry: the author; Typesetter: JN Jamuna; Editor: PK Ashok; Encoding: JN Jamuna.

Production notes: The entire document processing has been done in a computer running GNU/Linux operating system and TeX and friends. The PDF has been generated using XeLaTeX from TeXLive distribution 2021 using Ithal (ഇതൾ), an online framework for text formatting. The TEI (P5) encoded XML has been generated from the same LaTeX sources using LuaLaTeX. HTML version has been generated from XML using XSLT stylesheet (sfn-tei-html.xsl) developed by CV Radhakrkishnan.

Fonts: The basefont used in PDF and HTML versions is RIT Rachana authored by KH Hussain, et al., and maintained by the Rachana Institute of Typography. The font used for Latin script is Linux Libertine developed by Phillip Poll.

Web site: Maintained by KV Rajeesh.

Download document sources in TEI encoded XML format.

Download Phone PDF.