images/Le_temple_de_Parshvanath.jpg
Le temple de Parshvanath (Khajuraho), a photograph by Jean-Pierre Dalbéra .
ഖജുരാഹോ
കെ. ബി. പ്രസന്നകുമാർ

ശിലപാടും

മദഗന്ധം

ശിലകൊട്ടും

രതിതാളം

ശിലയാടും

പ്രണയഗോവിന്ദം.

രതിതാന്തസമയ-

ക്കൊടുംവർഷകാലം.

തനുഹരിതനിരകളി-

ലുലയുന്ന കാറ്റു്

ഉടലിന്റെയാകാശ

മഴവിൽനിറങ്ങൾ.

images/khajraho-1-t.png

ശിലയിവിടെ

സംഭോഗദ്രുതതാള

സമയങ്ങളിൽ

ചിന്നിയൊഴുകും

വിയർപ്പു്;

ഇണമിഴിയിലലിയും

മഷിക്കറുപ്പു്.

തരളമൃദുവാക്കുക-

ളണിയുന്ന ചുണ്ടിൻ

ചുവപ്പു്.

സ്തനമൃദുലസാന്ദ്രത.

അഴിയുന്ന പൂന്തുകിൽ

സുതാര്യത

തെളിയുന്ന

സ്നിഗ്ദ്ധമാം ഊരുകാണ്ഡം

പ്രതിനവരസോന്മേഷ

പരിണതിയിലണയുന്ന

സുഖശാന്തനിദ്ര;

നിശ്ശബ്ദത.

ശിലയിവിടെയോളങ്ങളുലയുന്ന

വേണീപ്രവാഹം

വിസ്മയദൃശ്യങ്ങൾ

സ്പന്ദിക്കുമളകങ്ങൾ

ഗജരാജഗതിയൊത്തു്

വിരിയുന്ന സുമധുര

നൂപുരധ്വനികൾതൻ

വിവശീകൃതനടനങ്ങൾ.

ശിലയിവിടെലയബദ്ധ-

മാനസവെളിച്ചവുമൊരു

ശാന്തസന്ധ്യതൻ

രാഗാന്തരങ്ങളും

ഒരു പ്രഭാതത്തിന്റെ

കുളിർമഞ്ഞുതുളളിയും

കുളിരിൻ പുതപ്പിലെ

ഊഷ്മളമധുരവും

അലസമൊരു നിദ്രയും

സ്മൃതിവിസ്മൃതികളും

പുലരിയുടെ കവിതയും

അരുണകിരണങ്ങളും.

ശിലയിവിടെ-

യൊഴുകിച്ചിലയ്ക്കുന്ന കാട്ടാറു്

പ്രാകൃതവിശുദ്ധമാം വനമേഖല;

ഭൂവിൻ നിറങ്ങൾ

കിരാതന്റെ തോറ്റം

വസനങ്ങളണിയാത്ത ശുദ്ധത

കരിനാഗരൗദ്രത

ഉദ്ധൃതവീര്യാകരം

ക്ഷുഭിതവ്യാളീമുഖം

ആചാരമതിലുകൾ

പിളരുന്ന ജീവിതം.

ശിലയിവിടെ

നൃത്തങ്ങളാടുന്ന ഗണപതി.

അതിസ്നിഗ്ദ്ധമുടലിന്റെ-

യുത്സവം പോലെത്തുമാ-

പാദമധുരാംഗിമാർ

ദേവതാരുണ്യങ്ങൾ

ആനന്ദലോലരായ്

തരുണികളോടൊത്തു്

കൂടിയാടും

നിരാസക്തമുനിവൃന്ദം.

ചാന്ദ്രപ്രകാശത്തിലുടലിന്റെ

രാത്രിഗന്ധങ്ങൾ

ശ്വസിക്കുന്ന കന്യക

കണ്ണാടി നോക്കും

ശരീരോൽസവം.

images/khajraho-2-t.png

ശിലയിവിടെ ശില്പിതൻ

ചോരച്ചുവപ്പ്

ശിലയിവിടെ നൃപതിതൻ

മദഭരകലുഷമാം

രതിതാന്തരാത്രികൾ

പുരനാരിമാർതൻ

മനംമുറിഞ്ഞുറയുന്ന

ശോണവിഷാദമുദ്ര.

അടിമയുടെ

ശിലാകഠിനജീവിതം.

ശിലയിവിടെ

ജീവിന്റെ നിത്യമാം തളിരു്.

ശിലയിവിടെ ശില്പിതൻ

നക്ഷത്രമാനസം

വിണ്ണിൻ പ്രശാന്തതയിലുയരുന്ന

മണ്ണിന്റെ നിത്യസന്ദേശം.

ശിവശക്തിപ്രതീകമാം

ലിംഗസ്വരൂപം

വിസ്മയനിശ്ശബ്ദമാം

ക്ഷേത്രഗഹനത.

ശിലയിവിടെ

ദൈവത്തിന്റെ മണ്ണു്

ഐഹികത്തിൻ

അനൈഹികനടനശ്രീ.

കെ. ബി. പ്രസന്നകുമാർ
images/KBPrasannakumar.jpg

കോട്ടയം വെമ്പള്ളി, വൈഖരി ഭവനത്തിൽ പരേതനായ കെ. പി. ഭാസ്ക്കരക്കൈമളുടെയും ശ്രീമതി കെ. തങ്കയുടെയും പുത്രൻ. ഫിസിക്സിൽ ബിരുദവും മലയാളത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി. നിരൂപണം, കവിത, യാത്രാവിവരണം, വിവർത്തനം എന്നീ സാഹിത്യമേഖലകളിൽ സജീവം.

കൃതികൾ
  1. സാഞ്ചി (കവിതാസമാഹാരം)
  2. അതിജീവിക്കുന്ന വാക്കു് (സാഹിത്യ വിമർശനം)
  3. മലകളിലെ കാറ്റു് പറയുന്നതു് (യാത്രാനുഭവം)
  4. ഉത്തർഖണ്ഡ്: ഹിമാലയദേവഭൂമി (യാത്രാവിവരണം)
  5. ശിവം, പഞ്ചകേദാരം (യാത്രാനുഭവം)
  6. ഹിമവഴിയിലെ ബുദ്ധസഞ്ചാരങ്ങൾ (യാത്രാവിവരണം)
  7. ഹിമാലയം: കാഴ്ച, ദർശനം എന്ന കൃതിയുടെ എഡിറ്റർ.

ചിത്രങ്ങൾ: വി. മോഹനൻ

Colophon

Title: Khajraho (ml: ഖജുരാഹോ).

Author(s): K B Prasannakumar.

First publication details: Sayahna Foundation; Trivandrum, Kerala; 2022-06-25.

Deafult language: ml, Malayalam.

Keywords: Poem, K B Prasannakumar, Khajraho, കെ. ബി. പ്രസന്നകുമാർ, ഖജുരാഹോ, Open Access Publishing, Malayalam, Sayahna Foundation, Free Software, XML.

Digital Publisher: Sayahna Foundation; JWRA 34, Jagthy; Trivandrum 695014; India.

Date: June 28, 2022.

Credits: The text of the original item is copyrighted to the author. The text encoding and editorial notes were created and​/or prepared by the Sayahna Foundation and are licensed under a Creative Commons Attribution By NonCommercial ShareAlike 4​.0 International License (CC BY-NC-SA 4​.0). Commercial use of the content is prohibited. Any reuse of the material should credit the Sayahna Foundation and must be shared under the same terms.

Cover: Le temple de Parshvanath (Khajuraho), a photograph by Jean-Pierre Dalbéra . The image is taken from Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

Production history: Data entry: the author; Typesetter: LJ Anjana; Editor: PK Ashok; Encoding: LJ Anjana.

Production notes: The entire document processing has been done in a computer running GNU/Linux operating system and TeX and friends. The PDF has been generated using XeLaTeX from TeXLive distribution 2021 using Ithal (ഇതൾ), an online framework for text formatting. The TEI (P5) encoded XML has been generated from the same LaTeX sources using LuaLaTeX. HTML version has been generated from XML using XSLT stylesheet (sfn-tei-html.xsl) developed by CV Radhakrkishnan.

Fonts: The basefont used in PDF and HTML versions is RIT Rachana authored by KH Hussain, et al., and maintained by the Rachana Institute of Typography. The font used for Latin script is Linux Libertine developed by Phillip Poll.

Web site: Maintained by KV Rajeesh.

Download document sources in TEI encoded XML format.

Download PDF.