images/Stag_at_Echo_Rock_-_SAAM_-_DSC00823.jpg
Stag at Echo Rock, photograph by Daderot .
പി. എസ്സിന്റെ രാവണായനം
സഞ്ജയൻ

അങ്ങനെ മിസ്റ്റർ പള്ളത്തു രാമൻ രാവണായനം താൻതന്നെ എഴുതുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ആദ്യം മറ്റുള്ളവരോടു എഴുതുവാൻ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചിരുന്നുള്ളു. ചില്ലറക്കവികൾ വല്ല വിഡ്ഢിത്തവുമെഴുതി രാവണന്റെ പുണ്യചരിത്രത്തിന്നു് കളങ്കം തട്ടിക്കരുതെന്നു് കരുതിയായിരിക്കും അദ്ദേഹംതന്നെ ഈ സൽകർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടതെന്നു് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടന്മാർ വല്ലവരുമുണ്ടെങ്കിൽ അവരും പറയുമായിരിക്കാം. പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകേട്ടു പ്രസ്തുത രാവണായനം എഴുതിത്തുടങ്ങിപ്പോയവർ എന്തു ചെയ്യും? സഞ്ജയൻ അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണു്.

⋄ ⋄ ⋄

രാമനവർകൾക്കു് കവിത തൃണംപോലെയാണു്.

“നാവിട്ടൊന്നു കലുക്കിയാലു-

തിരുമങ്ങയ്യായിരം പദ്യമി-

ന്നാവട്ടങ്ങളിവന്റെ നാവിലിട-

ചേർത്തിട്ടില്ല സൃഷ്ടിച്ചവൻ”

ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കവിതയെന്നു പറഞ്ഞാൽ നന്നെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണു്. ഈ രാവണായനംതന്നെ എഴുതിയടത്തോളം എഴുതുവാൻ സഞ്ജയൻ എത്ര പാടുപെട്ടു! എത്ര ദിവസം ഉറക്കൊഴിഞ്ഞു! ആ ലേബർ മുഴുവൻ രാമനവർകളുടെ ഒരൊറ്റ വിഞ്ജാപനംകൊണ്ടു തുലഞ്ഞില്ലേ?

ഇതൊന്നും നന്നല്ല. മിസ്റ്റർ രാമൻ! നിങ്ങൾ മഹാകവിയായാലും ശരി, മഹാമഹാകക്കവിയായാലും ശരി, ചില്ലറക്കവികളോടു് ഏറെ ദയ വേണം.

⋄ ⋄ ⋄

ഏതായാലും എന്റെ രാവണായനം, എഴുതിയതുവരെ, ഞാൻ പത്രികയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നു. അവതാരികയെഴുതിത്തരുവാൻ സഞ്ജയൻ പലരോടുമിരന്നു. അവർ പറഞ്ഞ മറുപടികൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ കൊള്ളുകയില്ല. അതുകൊണ്ടു് ഒരു മുഖവുര സഞ്ജയൻ തന്നെ എഴുതിച്ചേർത്തു. അതു് ആദ്യം കൊടുക്കാം.

⋄ ⋄ ⋄

മുഖവുര

രാവണൻ! സ്വർഗ്ഗീയപരിമളമിളിതൻ. മര്യാദസ്ഥൻ. ബൌദ്ധൻ. ഉദാരനിധി. ഈശ്വരവിചാരക്കാരൻ. സന്മാർഗ്ഗി.

രാമൻ! ധിക്കാരി. അധികപ്രസംഗി. സദാ മദ്യപാനി, എന്തും ചെയ്വാൻ മടിയില്ലാത്തവർ. ആര്യൻ. ദുഷ്ടൻ. കോമാളി. ബാലിയെ മരംമറഞ്ഞു സിദ്ധികൂട്ടിയവൻ.

ഈ ആര്യരുടെ ദുഷ്ടത ബുദ്ധമതക്കാർ എങ്ങനെ സഹിക്കും? അതുകൊണ്ടിതാ പുറപ്പെടുന്നു രാവണായനം! വേണ്ടുന്നവർക്കു വാങ്ങാം; വേണ്ടാത്തവർക്കു തള്ളാം; രണ്ടായാലും കൊള്ളാം.

ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ മുഴുവൻ അച്ചടിത്തെറ്റുകളാണു്.

പാറപ്പുറത്തു് സഞ്ജയൻ (ഗ്രന്ഥകർത്താ)

⋄ ⋄ ⋄

എനി കവിത തുടങ്ങുന്നതിന്നു മുമ്പു് അതിനെക്കുറിച്ചു് ചിലതെല്ലാം പറയുവാനുണ്ടു്. കിളിപ്പാട്ടുരീതിയെയാണു് ഞാൻ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും കിളിയെക്കൊണ്ടു് കഥ പറയിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആര്യപക്ഷപാതിയായ എഴുത്തച്ഛന്റെ സമ്പ്രദായമാണതു്. വെറുംകവി പാറപ്പുറത്തു്, മഹാകവി പള്ളത്തിനെപ്പോലെതന്നെ, പുതിയ പ്രസ്ഥാനക്കാരനാണു്. എന്താണു് കിളിയെക്കൊണ്ടു് കഥ പറയിക്കുന്നതിലുള്ള ഔചിത്യം? കിളിയെക്കാൾ ബുദ്ധിയും മനുഷ്യനോടു സ്നേഹവും, അടുത്തു് പെരുമാറ്റവും, മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ അനുസരണവുമുള്ള ഒരു ജീവിയെക്കൊണ്ടാണു് നിങ്ങളുടെ കവി പാറപ്പുറത്തു് രാവണായനം പറയിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ആ ജീവി നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതനായ നാടൻ നായയാണു്, അവന്നു് ഇതുവരെ സാഹിത്യരംഗത്തിൽ പ്രവേശനമനുവദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്നു കാരണം അസൂയമാത്രമാണു്. “

ശുനി ചൈവ ശ്വപാകേ ച പണ്ഡിതഃ സമദർശിനഃ”

എന്നാണു് പ്രമാണം. പള്ളത്തിനെപ്പോലെ പാറപ്പുറത്തും പണ്ഡിതനായതുകൊണ്ടു് നായയും കിളിയും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വെച്ചിട്ടില്ല.

⋄ ⋄ ⋄

എനി സഞ്ജയന്റെ രാവണായനം ആരംഭിക്കാം. [സഞ്ജയൻ ശുനകനെ സ്തുതിക്കുന്നതും കഥ പറയുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും… ]

ശുനകവര! വരികരികിലരുതു ഭയമേതുമേ

തല്ലീടുവാനല്ല ഞാൻ വിളിപ്പൂ, സഖേ!

ശ്രുതിമധുരവിവിധതരരാഗസ്വരങ്ങളിൽ

രാത്രിതോറും നീ കുരപ്പതു കേൾപ്പു ഞാൻ.

തവ വചനമിനിയുമതികുതുകമൊടു കേൾക്കുവാൻ

മോഹം വളർന്നുവരുന്നൂ മഹാമതേ!

അമരവരസുതനുമഥ ഭീഷ്മനും ദ്രോണനും

ധൈര്യത്തിലൊക്കുമോ നിന്നോടു ശൌനക?

പല വിഭവവിവിധരുചികലിതരസമെച്ചിലും

മത്സ്യശിരസ്സാദിയായ പദാർത്ഥവും,

തവ വയറു നിറയുവതുവരെയുമതിശാന്തനായ്

തിന്നുതീർത്തെന്നോടു ചൊല്ലുക വാർത്തകൾ.

അഘനിചയഹരമതുലകലികലുഷനാശനം

ലങ്കേശ്വരൻതൻ ചരിത്രം മനോഹരം

അവനുടയ ഗുണഗണവുമധികതരകീർത്തിയും,

ധിക്കാരി രാമന്റെ തോന്ന്യവാസങ്ങളും,

ഇതുസമയമഖിലമിവ വർണ്ണിക്കുവാനെടോ

നിന്നേയൊഴിഞ്ഞു ഞാൻ കാണ്മീലിതരനെ!”

⋄ ⋄ ⋄

ശ്വാനന്റെ മോഡസ്റ്റി

ശ്രീശുനക ഉവാച:

എന്തൊന്നു ചോദിപ്പു, സഞ്ജയ താങ്കൾക്കു

ഭ്രാന്തു മുഴുക്കയോ? ചെണ്ട കൊട്ടക്കയോ?

ഞാനൊരു ശ്വാനനശക്തനെന്നാകിലും.

ദീനനെന്നാകിലും, ദീപാളിയാകിലും,

വങ്കനല്ലെന്നു ധരിക്കണം താങ്കളീ

വങ്കത്തമോരോന്നു ചൊല്ലാതിരിക്കണം.

ആയിരം നാവുള്ള സാക്ഷാലനന്തനും

ലീവെടുത്തോടുമീയോർഡർ കിട്ടീടുകിൽ!

എന്നല്ല മിസ്റ്റർ ബൃഹസ്പതികൂടിയു-

മൊന്നു… “നെർവസ്സാ”യ്ഭവിയ്ക്കുമീ വേളയിൽ

ഭൂമിയൊട്ടുക്കു പുകളാണ്ട ലെക്ചറർ

സാമുവെൽ ഹോറും കറഞ്ഞൊന്നു വെമ്പിടും.

വെള്ളത്തിലെത്തിര തള്ളിവരും കണ-

ക്കുള്ളം തെളിഞ്ഞു സൽകാവ്യം ചമപ്പവൻ

പള്ളത്തു സൽക്കവിതന്നെ പാടീടണം

കള്ളം കലരാത്ത രാവണലീലകൾ

എങ്കിലും നിങ്ങളീ റിക്വസ്റ്റുകാലത്തു

ശങ്കവിട്ടെന്നോടു ചെയ്യുകകാരണാൽ

തെല്ലാന്നുരയ്ക്കാം: ഗ്രമാറ്റിക്കൽമിസ്റ്റേക്സു

ചൊല്ലെഴും താങ്കൾ കരക്റ്റുചെയ്തേയ്ക്കണേ!”

⋄ ⋄ ⋄

ഇങ്ങനെയാണു് സഞ്ജയന്റെ രാവണായനം തുടങ്ങുന്നതു്. മഹാകവി രാമൻ തന്റെ രാവണായനം എഴുതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്കു് അഭിപ്രായത്തിന്നയയ്ക്കുന്ന കോപ്പി സഞ്ജയനേയും കാണിക്കണേ!

സഞ്ജയന്റെ ലഘുജീവചരിത്രം

Colophon

Title: PSinte ravanayanam (ml: പി. എസ്സിന്റെ രാവണായനം).

Author(s): Sanjayan.

First publication details: Sayahna Foundation; Trivandrum, Kerala; 2021-12-13.

Deafult language: ml, Malayalam.

Keywords: Article, Sanjayan, PSinte ravanayanam, സഞ്ജയൻ, പി. എസ്സിന്റെ രാവണായനം, Open Access Publishing, Malayalam, Sayahna Foundation, Free Software, XML.

Digital Publisher: Sayahna Foundation; JWRA 34, Jagthy; Trivandrum 695014; India.

Date: December 10, 2021.

Credits: The text of the original item is copyrighted to the author. The text encoding and editorial notes were created and​/or prepared by the Sayahna Foundation and are licensed under a Creative Commons Attribution By NonCommercial ShareAlike 4​.0 International License (CC BY-NC-SA 4​.0). Commercial use of the content is prohibited. Any reuse of the material should credit the Sayahna Foundation and must be shared under the same terms.

Cover: Stag at Echo Rock, photograph by Daderot . The image is taken from Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

Production history: Data entry: the author; Proofing: Abdul Gafoor; Typesetter: LJ Anjana; Editor: PK Ashok; Encoding: LJ Anjana.

Production notes: The entire document processing has been done in a computer running GNU/Linux operating system and TeX and friends. The PDF has been generated using XeLaTeX from TeXLive distribution 2021 using Ithal (ഇതൾ), an online framework for text formatting. The TEI (P5) encoded XML has been generated from the same LaTeX sources using LuaLaTeX. HTML version has been generated from XML using XSLT stylesheet (sfn-tei-html.xsl) developed by CV Radhakrkishnan.

Fonts: The basefont used in PDF and HTML versions is RIT Rachana authored by KH Hussain, et al., and maintained by the Rachana Institute of Typography. The font used for Latin script is Linux Libertine developed by Phillip Poll.

Web site: Maintained by KV Rajeesh.

Download document sources in TEI encoded XML format.

Download Phone PDF.