images/Concert_of_Women.png
Female Musicians, a painting by Master of the Female Half-Lengths .
വിവാഹമംഗളങ്ങൾ
സഞ്ജയൻ

വിവാഹാവസരങ്ങളിൽ മംഗളപ്പാട്ടുകൾ വായിക്കുന്ന പതിവു് നിർത്തൽ ചെയ്യുവാനായി ‘വിവാഹമംഗളബിൽ’ എന്നൊരു ബിൽ എന്തുകൊണ്ടാണു് നമ്മുടെ നിയമനിർമ്മാണസഭകളിൽ അവതരിപ്പിക്കാത്തതു് ചില വിവാഹമംഗളക്കാർ വധുവരന്മാരെ എന്തു കുഴക്കിലാണു പെടുത്തുന്നതു്! നിങ്ങളാലോചിച്ചുനോക്കിൻ! മി: രാമൻനായർ ശ്രീമതി ലക്ഷ്മിയമ്മയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ അച്ചടിച്ച കടലാസുകളുടെ ഒരു കെട്ടു് അതിഥികളുടെ ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അവയിൽ ഒരു കടലാസ്സുമെടുത്തു് ഒരു കവി അരങ്ങത്തെത്തുന്നു. മംഗളം തുടങ്ങുകയായി.

‘രാമനെന്നുള്ളൊരു നൽപ്പേരു ചേർന്നുള്ള

നായരാംമാന്യൻതാനിദ്ദിനത്തിൽ

ലക്ഷ്മിയെന്നുള്ളൊരു മാന്യയാമമ്മയെ

ഭാര്യാപദത്തിലണച്ചീടുന്നു.

കേമനാണീ നായർ കേമിയാണീയമ്മ,

ആമോദമെന്തെന്തിതിന്നുമേലേ?

രാമൻതാനീ രാമൻ. ലക്ഷ്മിയാണീ ലക്ഷ്മി;

ഞാനഹോ ഞാൻ തന്നെ; നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ.

മംഗളം മംഗളം മംഗളം മംഗളം

മംഗളം മംഗളം മംഗളം താൻ.’

ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാണു്! മംഗളമാശംസിക്കുമ്പോൾ തടയരുതല്ലോ എന്നു വിചാരിച്ചു് ആരും ഒന്നും പറയുകയില്ല. പരിശ്രമംകൊണ്ടു പച്ചുളിച്ച വരനും, ലജ്ജകൊണ്ടു രക്തനനയായ വധുവും ഈ കവിതാപ്രവാഹത്തിനിടയിൽ തലകാട്ടിനില്ക്കുന്ന കാഴ്ച എത്രയും ദയനീയമെന്നേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ. വിവാഹമംഗളങ്ങൾ പേടിച്ചു് സംബന്ധം തന്നെ വേണ്ടെന്നുവെക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരും യുവതികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ സഞ്ജയൻ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ല. ഉദ്ദേശ്യം നന്നെന്നുവെച്ചു് എത്രയാണു് ഒരാൾ സഹിക്കുക? കവികുഞ്ജരന്മാരേ, മംഗളദായകന്മാരേ, നിങ്ങൾ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ദയചെയ്യണം. മംഗളം കൊടുത്തേ കഴിയു എന്നു നിങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു സ്വകാര്യമായി ചെയ്തേക്കിൻ. ഇതൊക്കെ കേട്ടുനില്ക്കുമ്പോഴുള്ള നെഞ്ഞിടിപ്പു് അനുഭവിച്ചവരല്ലേ അറിയൂ.

9-1-1935

മറ്റു ചില നഗരങ്ങളിലുള്ളതുപോലെ രാത്രി എട്ടു മണിക്കു് സമയമറിയാനുള്ള ഒരു പീരങ്കിവെടി കോഴിക്കോട്ടും ഏർപ്പാടുചെയ്യാത്തതെന്താണെന്നു് ഒരു സഹജീവിയിൽ ഒരു ലേഖകൻ ചോദിച്ചിരുന്നു.

കൊതുകിന്റെ ശബ്ദത്തിനിടയ്ക്കു് അതു കേൾക്കുകയില്ലെന്നു കരുതീട്ടായിരിക്കുമെന്നു ഞങ്ങളൂഹിക്കുന്നു.

സഞ്ജയന്റെ ലഘുജീവചരിത്രം

Colophon

Title: Vivahamangalangal (ml: വിവാഹമംഗളങ്ങൾ).

Author(s): Sanjayan.

First publication details: Sayahna Foundation; Trivandrum, Kerala; 2022-01-28.

Deafult language: ml, Malayalam.

Keywords: Article, Sanjayan, Vivahamangalangal, സഞ്ജയൻ, വിവാഹമംഗളങ്ങൾ, Open Access Publishing, Malayalam, Sayahna Foundation, Free Software, XML.

Digital Publisher: Sayahna Foundation; JWRA 34, Jagthy; Trivandrum 695014; India.

Date: January 28, 2022.

Credits: The text of the original item is copyrighted to the author. The text encoding and editorial notes were created and​/or prepared by the Sayahna Foundation and are licensed under a Creative Commons Attribution By NonCommercial ShareAlike 4​.0 International License (CC BY-NC-SA 4​.0). Commercial use of the content is prohibited. Any reuse of the material should credit the Sayahna Foundation and must be shared under the same terms.

Cover: Female Musicians, a painting by Master of the Female Half-Lengths . The image is taken from Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

Production history: Data entry: the author; Proofing: Abdul Gafoor; Typesetter: LJ Anjana; Editor: PK Ashok; Encoding: LJ Anjana.

Production notes: The entire document processing has been done in a computer running GNU/Linux operating system and TeX and friends. The PDF has been generated using XeLaTeX from TeXLive distribution 2021 using Ithal (ഇതൾ), an online framework for text formatting. The TEI (P5) encoded XML has been generated from the same LaTeX sources using LuaLaTeX. HTML version has been generated from XML using XSLT stylesheet (sfn-tei-html.xsl) developed by CV Radhakrkishnan.

Fonts: The basefont used in PDF and HTML versions is RIT Rachana authored by KH Hussain, et al., and maintained by the Rachana Institute of Typography. The font used for Latin script is Linux Libertine developed by Phillip Poll.

Web site: Maintained by KV Rajeesh.

Download document sources in TEI encoded XML format.

Download Phone PDF.